Bij de Kadernota 2022

Beschouwingen bij de Kadernota 2022

Inleiding
Ruim een jaar lang hebben te maken met een internationale pandemie COVID19, waarbij onder veel omstandigheden aanpassingen gedaan moesten worden in directe of indirecte zin. Om het te verwoorden achten we niet noodzakelijk daar het alle mensen betrof. Bedrijfsleider of medewerker, oud of jong. iedereen heeft de gevolgen of beperkingen ondervonden. Wat gaat er dan een streep
door al onze planningen, ideeën, idealen en zekerheden. Leeft bij ons het besef hoe klein we zijn als mens?
Dankbaar mogen we opmerken dat er stapsgewijs versoepelt kan worden. Geachte lezer, ten diepste mogen we opmerken dat God de Schepper van alle dingen een wending schenkt. Hoewel we onze verantwoordelijkheid hebben te nemen leven we met de overtuiging dat alles verbonden is aan Gods zegen. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar hen van wie dierbaren ontvallen zijn. van harte sterkte en kracht toegewenst.

Raad en college
Ook in onze politieke werkzaamheden zijn de gevolgen en littekens zichtbaar. digitaal vergaderen, dossiers on-hold en weinig fysiek overleg met de fracties. Toch kunnen we weer fysiek vergaderen in kasteel Violinde. Dit tot vreugde van onze fractie.Ook mogen we dankbaar zijn voor het herstel van onze burgemeester, we wensen hem verder herstel en gezondheid toe dat hij zijn ambt naar
hartenlust mag uitvoeren. Nu we het laatste jaar voor de verkiezingen ingaan kunnen we prima leven met het feit dat het college bestaat uit burgemeester en twee wethouders. Het hoog oplopen van kosten en het termijn van inwerken heeft ons doen besluiten hier akkoord mee te gaan.


Kadernota 2022
Financiën
Vorig jaar stonden we voor een ombuiging van ruim 4 miljoen euro en er zijn moeilijke keuzes gemaakt. Dit jaar is het opnieuw een uitdaging. Vanuit het Rijk zijn vele taken overgeheveld naar gemeenten en het blijkt moeilijk om er grip op te krijgen. Dit jaar is er een tegemoetkoming vanuit het Rijk tav Jeugdzorg. Mooi en tegelijk is er elk jaar opnieuw onzekerheid over bijdragen van het
Rijk tav overgehevelde taken. Voor een sluitende begroting gaat men uit van te verwachten bijdragen vanuit het Rijk, begrijpelijk. Zonder de nodige reserves is dit een zorgelijke ontwikkeling.stapel_papier

Toekomst organisatie SED
Vorig jaar is er met name ingezet op de kosten per gemeente middels de verdeelsleutel. Hoewel dit afgesproken bij de start van de ambtelijke fusie dat er na vijf jaar een herijking gedaan dient te worden is daar tot op heden nog geen overeenkomst over.
Ons inziens is dat niet het belangrijkste onderdeel van de organisatie. De stabiliteit, dienstverlening, inhuur externen, en oplopende kosten zijn voor ons grote zorgen. De houdbaarheid van de organisatie staat onder druk. Uiteraard begrijpen we dat er rondom de pandemie maatregelen zijn die de processen absoluut niet bevorderen maar dat is slechts een onderdeel van de problemen die er zijn.
Geen goed woord over als het gaat over cultuurverschillen. Hoewel elke plaats zijn eigen identiteit heeft is het onze plicht zijn om over eigen schaduw heen te stappen en gezamenlijk de handschoen op te pakken ten nut van inwoners en organisatie. Het is moeilijk uit te leggen aan onze inwoners dat er steeds voor miljoenen geïnvesteerd moet worden terwijl er zichtbaar geen verandering lijkt op te treden. Natuurlijk weten we dat er met man en macht aan herstructurering gewerkt wordt en dat is ook nodig, maar of het zonder bestuurlijke fusie tot het gewenste resultaat zal leiden is de grote vraag. Hoewel bestuurlijk fuseren een optie is zien we ook daar wel degelijk haken en ogen. Het vergroten van gemeenten levert niet altijd gemak op voor onze inwoners qua dienstverlening. Als blijkt gemeentelijke herindeling noodzakelijk is zullen we ons daarvoor inzetten.

GR-en
De vele Gemeenschappelijke regelingen omvatten een groot deel van de begroting. Als gemeente verzochten we als 1 vd eersten om bezuinigingen. Dat blijkt nog altijd moeilijk en tegelijk zit er -mede door inzet van ons college- hier en daar beweging in, dank daarvoor. Door de grote omvang en besluiten van de verschillende gemeenten is het moeilijk grip houden. De spagaat van “niet als
zelfstandige gemeente uit te voeren en anderzijds te groot om te sturen” blijft onverteerbaar.

Jeugdzorg en Homestart
De nodige woorden over Jeugdzorg zijn gezegd en gesproken. Er is landelijk en ook in Enkhuizen een toename van zorgvragen rondom kinderen en gezinnen. Daarom willen we graag waar mogelijk gezinnen ondersteunen. In dat kader is een interventieprogramma Homestart ontwikkeld, positief door het NJI beoordeeld. Graag willen wij dit inzetten!home-start-logo

Recreatieoord Enkhuizerzand
De aanleg van het recreatieoord is in volle gang en anderzijds zijn er veel vragen rondom afspraken en financiën. Bij de programmabegroting 2021 hebben we om de GREX (grondexploitatieplan) gevraagd waarbij het antwoord was dat we deze eind december 2020 zouden ontvangen. Bij mondelinge navraag was deze nog steeds niet beschikbaar. Het alsmaar
uitblijven van beantwoording op vragen van vele fracties maakt het geheel niet eenvoudig. Ook de vermeende onomkeerbaarheid van afspraken maken het geheel complex. We gaan er vanuit dat het college zich proactief opstelt ten opzichte van de gehele ontwikkeling en der gebruikers.

Parkeren en Verkeer
Afgelopen jaren is door ons en meerdere fracties keer op keer gevraagd hoe het komt dat de P-plaatsen aan de Flevolaan nog steeds niet zijn ontwikkeld. Steeds is er een excuus. Meerdere keren is een kostenraming gemaakt, maar al met al gebeurt er niks met deze opdracht. Nu is weer een budget gevoteerd voor een parkeer- en verkeersontwikkelplan.
Vraag: Hoe gaat het college dit raadsbesluit verder uitvoeren in het kader van het parkeer dossier?
Gaat het college opnieuw het gesprek aan met gebruikers vh P-terrein Flevolaan?Enkhuizervuurtje

Winkelstraten
Veiligheid in de winkelstraten is nu opgenomen in lokale punten voor het veiligheidsplan.
Vraag: Mogen we ervanuitgaan dat Boa.s nu structureel en op handige tijden handhaven?

Scholen
Afgelopen jaar hebben we gevraagd naar een Integraal Huisvestingsplan en daar wordt hard aan gewerkt, dank daarvoor. De nieuwbouw aan de Flosbeugel gaat nu snel, goed om te zien. In de binnenstad blijkt nieuwbouw helaas wederom een ingewikkeld verhaal.

Openbare buitenruimte
Op meerdere plaatsen is er nieuwe beschoeiing gerealiseerd. Hoewel we over de kwaliteit van het plaatsen een opmerking gemaakt hebben knapt het toch op en worden de oevers beschermd..
Vraag: Met welke regelmaat worden al oudere beschoeiingen gecontroleerd? Wat wordt er aan onderhoud gedaan bij beschoeiingen, wordt vb beschadigende beplanting verwijderd?
Vraag: Hoe en wanneer wordt het onderhoud gecontroleerd? vind er bij vervanging vernieuwing een officiële oplevering plaats van hetgeen is afgesproken?

Hertenkamp en verhard pad
Aan de hand van onze motie toegankelijkheid Hertenkamp kunnen mensen met booster, rolstoel en rollator er makkelijker komen. Het ligt er, dank!
Het Hertenkamp is prachtig opgeknapt, alleen zijn er de nodige zorgen om het kostenplaatje. We gaan ervan uit dat -na een zwaar jaar door corona nu alles aan gedaan wordt om te komen tot een exploitatieplan en de locatie te benutten waar ze voor bedoelt is.
Vraag: Wanneer verwacht het college het exploitatieplan te presenteren?

Biodiversiteit, maaibeleid
Er is meer variatie in beplanting in plantsoen en op rotondes en bermen, jaarrond zijn er nu meer bloeiende planten, heel mooi. Na een melding van onze partij is ook de afwatering van monumentale bomen aan de Bokseweide voortvarend opgepakt. Daarbij vertrouwen we op een goede afhandeling voor het trapveldje.
Vraag: Het minder grasmaaien in de woonwijken werd als bezuiniging ingezet. Hoeveel is hier nu daadwerkelijk bezuinigd, want het gras moest nu ook afgevoerd worden?

Tot slot
Maatregelen vanwege corona, overhevelen van taken van het Rijk naar gemeenten, verplichte opgaven als omgevingswet en regionale energiestrategie maken het het politieke speelveld behoorlijk onevenwichtig. Het maximale moeten innen en het minimale daarvoor leveren is geen strategie en komt niet ten goede van u als inwoner.

Anderzijds leven we in een bevoorrecht land betreffende welzijn en welvaart. Daar draagt een ieder aan bij waarvoor dank!

In het bijzonder willen we iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet ten nutte van anderen in Enkhuizen en in Oosterdijk. Brandweerlieden en KNRM-ers en tegelijk ook de ‘stille rapers’ en mensen die helpen in de buurt, juist in tijden van eenzaamheid zo waardevol!
We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening! En tot slot wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe!

Namens fractie ChristenUnie-SGP,
Arnoud Hotting

Meer info: