Bij de Kadernota 2008

Beschouwingen in reactie op de Kadernota voor 2008

Inleiding
Het gaat wat beter met Enkhuizen.
Naar de mens gesproken.
Dit is één manier van kijken naar onze stad.
Maar is dat werkelijk zo, gaat het goed met burger van deze stad? En eenzaamheid dan en de geestelijke nood, de toename van geweld, mensen die er niet meer bij horen? We kennen allemaal het gebod van naastenliefde, ‘heb uw naaste lief als u zelf’. Hoog in het vaandel bij christenen en vele anderen. Wat komt daar van terecht in een maatschappij waarin de individualisering hand over hand toeneemt. Toch is naar onze mening het zogenaamde tweede gebod van cruciaal belang voor onze samenleving. Het is de drijfveer van ons als ChristenUnie-fractie, waarvan acte!
 
In een tijd dat er van rijkswege steeds meer taken aan de gemeenten over gelaten worden , kunnen wij vaker zelf het beeld bepalen hoe we om gaan bijvoorbeeld met de zwakkere in de samenleving. Dat geeft grote verantwoordelijkheid.
Echter de speelruimte die we hebben wordt voor een groot deel nog steeds bepaald door de financiële ruimte, of liever gezegd, het ontbreken daarvan. Het hanteren van de nullijn is veelal nog noodzakelijk, maar dit mag in geen geval leiden tot een nog grotere kloof tussen arm en rijk.
 
Kadernota 2008
 
II Richtinggevende kaders financiële bedrijfsvoering
 
Integrale kredietopening.
Wij hebben een vraag bij dit gedeelte van het Raadsvoorstel. Tot nu toe kon de Raad informatie inwinnen bij het openen van krediet voor een bepaald project , waartoe bij de vaststelling van het MJP besloten was. Door in te stemmen met punt 1. van het Raadsvoorstel dreigt dat extra moment van informatie verloren te gaan. Heeft het college plannen om dat hiaat op te vullen? Zo ja welke?
Nu lijkt het dat de Raad pas geïnformeerd wordt als er al een verplichting tot gunning bestaat.
Hoe verhoudt deze maatregel zich ten opzichte van voorinspraak door burgers?
 
Reclamebelasting.
Al hoewel dit extra regelgeving met zich meebrengt staan wij sympathiek tegenover dit voorstel. Wel willen wij aan deze maatregel één voorwaarde verbinden. Voor de gebieden -die voor wat hun uitstraling betreft- gevoelig zijn, willen wij een ontheffing of vermindering van deze belasting als er bijvoorbeeld mooie en bij het stadsbeeld passende reclame gemaakt wordt. Te denken valt er dan aan gietijzeren uithangborden voor de binnenstad.
En dan ook weg met alle uitstallingen in dit gebied! Dit uiteraard in goed overleg met de ondernemers.
 
 
 
 
III Beschouwing en bepalen kaders voortkomend uit het coalitieprogramma
 
Regionale samenwerking.
De ChristenUnie vindt het belangrijk samen te werken met de naaste buren, wij willen dan ook graag vaker met de buren in overleg, zeker ook op raadsniveau. Natuurlijk is het steeds goed om te kijken naar zaken die we binnen de regio samen kunnen doen. We denken hierbij aan toerisme, alcohol- en drugspreventie, veiligheid, schoolverzuim en dergelijke.
 
WMO en minima
We zijn benieuwd naar de evaluatie van de WMO en houden nauwlettend in de gaten of de minima niet de dupe worden van ons plaatselijk beleid. Te zijner tijd kan dat betekenen dat we moeten heroverwegen of de eigen bijdrage gewenst is.
 
Jeugd en Schoolverzuim
We willen graag inzetten op het voorkomen van spijbelen en vroegtijdige schoolverlating, ook het luxe schoolverzuim dient teruggedrongen te worden. Hiervoor bestaat bij de scholen een meldingsplicht aan de leerplichtambtenaar. In de praktijk gaan er helaas vaak tien dagen overheen voor de leerplichtambtenaar echt contact opneemt. Dat vinden wij te lang, op zulk wangedrag moet eerder gereageerd worden.
Uit uw laatste raadsbrief over dit onderwerp blijkt dat het aantal risicoleerlingen toegenomen is met bijna 30% ten opzichte van het vorige schooljaar, dat is zorgelijk. Zijn hier overigens ook de leerlingen van het Martinus betrokken?
            Er is recent een onderzoek geweest naar de aanpak van spijbelaars en schoolverlaters in Lelystad. Deze jongeren en hun ouders werden verplicht tot een opvoedcursus. En vanaf het moment dat men er 'bovenop' zat, ging het voor 80% van de jongeren toch nog de goede kant op. (Bekijk het programma hier.)
De ChristenUnie vindt dit echt een belangrijke zaak. Juist omdat het hier om jonge mensen gaat, die de gevolgen van hun eigen gedrag waarschijnlijk niet overzien. Het college kent wellicht dit onderzoek, anders is het misschien goed de uitkomsten eens te bezien, of contact op te nemen met de onderzoekers in Lelystad om meer van deze aanpak te weten te komen.
We horen positieve geluiden over opvoedingsondersteuning, de cursussen worden goed bezocht. Vroeger zorgden sociale netwerken soms voor teveel controle, maar nu ontbreekt soms elke vorm van sociale controle en eventuele bijsturing. Vroegtijdig bijsturen voorkomt veel ellende en daarom zijn we blij met deze vorm van preventie.
 
Huishoudelijke verzorging
Er is nogal wat onrust over de verschoven verhouding tussen de alphahulp (HV1) en de professionele hulp (HV2). Het kan zijn dat veel hulp over-gekwalificeerd was. Maar nu komt er in ieder geval een gedegen onderzoek naar, daar kijken we naar uit.
 
Herijking subsidieprogramma
Als ChristenUnie vinden wij het erg belangrijk dat kinderen al vroeg onderwijs krijgen over de natuur en over hoe je omgaat met het milieu. Voorlichting kan men niet genoeg geven blijkt bijvoorbeeld uit de toenemende hoeveelheid zwerfvuil. Vaak hebben we het over preventie, meestal in de zin van het voorkomen van ellende. Het faciliteren van het IVN is een vorm van positieve preventie, met liefde voor natuur en milieu kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom vinden we het ook onverteerbaar dat IVN West-Friesland geen subsidie meer krijgt. Het IVN is er voor heel West-Friesland en dus ook voor Enkhuizen. Per jaar worden 20.000 kinderen bereikt uit heel West-Friesland met voorlichting over natuur en milieu. Nagenoeg alle scholen in Enkhuizenmaken dan ook dankbaar gebruik van het IVN. Daarnaast worden allerlei activiteiten, werkgroepen en rondleidingen verzorgd in het Streekbos, waarvan ook vele Enkhuizers gebruik maken. Het is nu haast gênant om deel te nemen aan excursies, want in principe liften wij en onze kinderen mee op andermans subsidies. Bovendien bestaat de hele organisatie alleen maar uit vrijwilligers en die zouden we toch een hart onder riem moeten steken!
Wij vragen het college dan ook jaarlijks een bedrag van € 750 toe te kennen aan IVN West-Friesland.
 
Handhaving
Een van de speerpunten van het coalitieprogramma is en blijft handhaving. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het geheel nog wat stroperig is. Er bestaan nog veel onzekerheden, omtrent uitvoering en betaling.
In de tweede helft van 2007 zal een beperkt handhavingprogramma tot uitvoering gebracht worden. Blijven wachten op de bestuurlijke boete lijkt een weg van lange adem. We zullen zelf geld beschikbaar moeten stellen.  
 
Preventie drugs en alcohol
Laten we vooral sterk inzetten op preventie wat betreft drugs en alcohol en niet alleen voor jongeren. Ook de volwassen West-Fries heeft een probleem met alcohol heeft u laatst kunnen lezen in de krant. Ons land staat al bekend als grootverbruiker in Europa, maar West-Friesland haalt zelfs de top drie in Nederland! Dat schijnt al erg lang zo te zijn. Misschien werd het lange tijd niet als probleem ervaren. Wij maken ons zorgen dat jongeren op steeds jongere leeftijd gaan drinken en blowen. Laten we het nu dan ook echt goed aanpakken. We zijn dan ook blij dat dit regionaal aangepakt gaat worden. Ook zouden we in Enkhuizen een daad kunnen stellen door met de supermarkten een afspraak te maken breezers uit de schappen te halen.
 
En nu de coffeeshop dan toch een feit is, willen we dan ook dat de illegale drugshandel echt hard aangepakt gaat worden. Los daarvan horen wij dat er hier en daar sprake is van overlast in de buurt.
Nu mag het toch niet zo zijn, dat bewoners –jong of oud- eigen of andermans buurt ongestraft onveilig kunnen maken. Wat dat betreft zijn we al goed op weg met de aanpak van hanggroepjongeren. Hinderlijk gedrag op wat voor manier dan ook, moet structureel aangepakt worden. Wat ons betreft wordt dit alles goed uitgewerkt in het integrale handhavingplan.
 
Beheer openbare buitenruimte
Vorig jaar was het onderwerp reden tot grote bezorgdheid, bij vrijwel alle fracties.
Nu een jaar later wordt in elk geval de Oude Gouw aangepakt, dit geeft hoop voor de toekomst. De gaten in het wegdek, Gerard Brandtweg en Douwe Brouwerweg worden met de dag zorgelijker. Werk met werk maken is goed, maar er moeten geen ongelukken gebeuren, dat is een verkeerde zuinigheid.
De kwaliteitscatalogus die eind dit jaar voorgelegd zal worden, kan een goede bijdrage leveren bij het bepalen van wat we willen.
 
Dank
Een woord van dank willen we richten aan allen die meegewerkt hebben aan het tot stand komen van deze nota.
Samen voor Enkhuizen!
Ook willen we de brandweer van harte feliciteren met de nieuwe hoogwerker, daarnaast danken we u voor uw inzet van afgelopen jaar.
We danken al die vrijwilligers die ook dit jaar weer actief waren op veel terreinen. Zonder uw inzet zou Enkhuizen er heel anders uitzien.

Rest de ChristenUnie u als bestuurders Gods zegen toe te wensen conform het randschrift op de Euro, welzijn en welvaart in een notendop.

Fractie ChristenUnie