Bij de Kadernota 2019

Beschouwingen bij Kadernota 2018 - 2019

CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie

Inleiding

Het is uitzonderlijk droog. Juni 2018 was in De Bilt zelfs de droogste junimaand sinds 1906, het begin van de neerslagmetingen. De vraag rees hier en daar of er wel genoeg kraanwater zou zijn. Bruikbare tips om water te besparen krijgen we van alle kanten aangeleverd, wat heel positief is natuurlijk. Mooi om te zien dat mensen ook daadwerkelijk meer rekening hebben gehouden met
watergebruik.
Duidelijk is dat het intensieve gebruik van onze planeet vraagt om aanpassing in ons omgaan met grondstoffen, levensmiddelen en energieverbruik. Bebouwen én onderhouden is de opdracht voor de aarde die we in bruikleen hebben. Beslissingen nu vandaag hebben consequenties voor de wereld van onze kinderen.
Wij geloven dat God ons vraagt om betrokken te zijn op mensen en onze omgeving. Dat vraagt God van ons in de Bijbel: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf” (zie Mattheüs 22).
In het verleden hebben we ons altijd constructief opgesteld, of we nu deel uitmaakten van de coalitie of niet. We staan dan ook positief tegenover de nieuwe opzet om een raadsbreed programma op te stellen voor de komende jaren. Moeilijke dossiers gaan we niet uit de weg, maar we willen er gezamenlijk onze schouders onder zetten.
Het belang van Enkhuizen, Oosterdijk en haar inwoners staat voorop. Wat belangrijk was, blijft belangrijk voor ons: Vertrouwd en koersvast!

Bij de Kadernota
Helaas kunnen we een tekort constateren over 2019 van 6 ton. Uiteraard heeft dit wel een verklaring, maar wij vinden dit toch een moeilijk punt.

Beleidsontwikkelingen
Daarnaast zijn er nog vele ontwikkelingen genoemd waaraan nog geen (definitieve) bedragen te koppelen zijn (hoofdstuk 4).
Belangrijke posten in beleidsontwikkelingen over duurzaamheid of voor sportaccommodaties staan nog niet in verwerkt in het meerjarenperspectief. Hoe kan men nu een eerlijke vergelijking maken in genoemde posten voor nieuw beleid en daarnaast posten in beleidsontwikkeling, als deze posten nog niet duidelijk zijn uitgewerkt qua kosten?
Deze vraag is ook gesteld als technische vraag, maar ook hier willen we dit punt onder de aandacht brengen. Hoe moeten we dit zien? Graag reactie van het college.

Beslispunten
In de kadernota wordt instemming gevraagd voor de volgende beslispunten:
1. Kennisnemen van de Kadernota 2018 - 2022, inclusief het geactualiseerde meerjarenperspectief 2018 – 2022;
2. Instemmen met de in de Kadernota 2018 - 2022 opgenomen uitgangspunten voor de Begroting 2019;
3. Met inachtneming van uw keuzes instemmen met de extra middelen voor ingezet en nieuw beleid en de dekking ervan."Graag zien we bij beslispunt 2 expliciet vermeld om welke uitgangspunten het precies gaat, bijvoorbeeld via nummering. Dat geldt ook voor beslispunt 3, want graag zien we een genummerde lijst met posten van ingezet en nieuw beleid. Dit ten behoeve van meer inzicht in de vast te stellen beslispunten in de Kadernota.

Komende jaren
.. zal de invoering van de Omgevingswet veel tijd vragen.
.. willen we duurzaamheid bevorderen in het kader van gemaakte klimaatafspraken. Te denken valt aan nieuwbouw, bestaande bouw, maar ook willen we duurzaamheid praktisch maken: Elk huishouden en elke organisatie in Enkhuizen dient gestimuleerd te worden om stappen te zetten, groot of klein.
.. willen we het sociale karakter van de stad handhaven en hier verder op investeren.
.. willen we het ondernemersklimaat in binnenstad en daarbuiten verbeteren.
.. willen we werken aan versterking van sociale banden binnen onze gemeente: voor ouderen en voor jongeren en ook voor gezinnen, dus ook eenoudergezinnen en hun netwerk.
.. willen we blijvende aandacht voor praktische toegankelijkheid bij ontwikkelingen in nieuwbouw en ook bij verbeteringen in bestaande bouw.

Dank
Een woord van dank aan allen die beleid in Enkhuizen ook echt vorm geven hetzij vanaf het bureau hetzij op straat. Samen voor Enkhuizen!
We danken als vanouds de Brandweer dat u zich weer een heel jaar heeft ingespannen voor een ieders veiligheid in en om Enkhuizen. Ook alle vrijwilligers van jong tot oud actief op allerlei vlakken in de samenleving, geweldig dat u zich heeft ingezet voor uw medemens!
Tot slot wenst de ChristenUnie -SGP u allen als bestuurders Gods zegen toe op uw werk.


Fractie ChristenUnie-SGP