Bij de Kadernota 2009

Algemene Beschouwingen in reactie op de Kadernota voor 2009

 

Inleiding

Ziet de Kadernota vooral vooruit op het komende jaar, toch is het goed in deze beschouwing ook terug te blikken op het voorbije jaar.

Er was een aantal dieptepunten. Op 11 september 2007 kwam er een breuk in de coalitie en daardoor heeft wethouder Herman Bode het College moeten verlaten. Wel kon er gelukkig in een snel tempo een nieuwe coalitie gevormd worden. Het programma is slechts hier en daar gewijzigd.
Een ander dieptepunt was het aftreden in april jl. van de ChristenUnie wethouder Dirk van Pijkerken.

Daarnaast kenmerkte het jaar zich door stekelige verhoudingen binnen de Raad. De ChristenUnie wil zich ook het komend jaar inzetten om deze verhoudingen te normaliseren. Let wel, politieke verschillen maken het besturen boeiend, maar verdachtmakingen naar elkaar passen daar niet bij. De ChristenUnie doet een oproep aan ons allen, zoals we hier aan tafel zitten om respectvol met elkaar om te gaan.
Of met de woorden van het Boek der boeken: "Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is zwijgt als hij beledigd wordt."

Wel is de ChristenUnie dankbaar dat er ook positieve ontwikkelingen waren zoals de Armoedenota waarin schuldhulpverlening werd uitgewerkt en alle regelingen voor minima tot 120% zijn opgetrokken. Er is sterk ingezet op alcoholpreventie. Er wordt hard gewerkt om de wijkraden verder op te zetten. Het Jongerencentrum is weer open. De WMO is landelijk gezien met een goede waardering ingevoerd en beleidslijnen rond jong en oud, mantelzorgers en vrijwilligers zijn uitgezet.

Enkhuizen blijkt één van de 50 gemeenten te zijn met relatief veel mensen met een sociaaleconomisch lage status. Dat betekent een kwetsbare samenleving waar juist de overheid een beschermende taak heeft. Die taak gaat boven alle andere belangen. Laten we dat goed voor ogen houden!


Kadernota 2009


Ontwikkelingen in 2009 met financiële consequenties

Stadsvisie
Veel besluitvorming zal de komende tijd afhangen van de op te stellen stadsvisie. De ChristenUnie is blij dat de stadsvisie uit het vorige coalitieakkoord onverkort is gehandhaafd in het nieuwe akkoord.

Beheer Openbare Buitenruimte
"De bezuinigingen zijn afgerond, de bedrijfsvorming is op orde." Deze zin uit de Inleiding van de Kadernota 2009 lijkt een geruststellende slogan, maar .... Het blijkt dat het financiële plaatje van de gemeente Enkhuizen beheerst wordt door een groot item. Het achterstallig onderhoud van de openbare buitenruimte. Maar liefst 4 miljoen uit de algemene reserve. Wij zijn blij met het rapport Beheer Openbare Ruimte dat later dit jaar moet dienen tot besluitvorming aangaande de kwaliteit van de Openbare ruimte. Maar een achterstallig onderhoud van 4 miljoen is niet aan de burger uit te leggen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Een vraag is voor ons ook nog dat er nauwelijks is aangegeven waar de knelpunten liggen.

Brandweer
Ook de brandweer heeft dit jaar extra geld nodig voor anderhalve fte. onder andere. Natuurlijk hebben wij veiligheid hoog in het vaandel, maar zeker ook op dit gebied staat de ChristenUnie zeer positief tegenover intensievere samenwerking met de buren. Op de duur zal dit naar onze mening zeker efficiency voordelen moeten opleveren. Kunt u als College aangeven of de plannen voor samenwerking met Drechterland en Stedebroec al concrete vormen aannemen?

WMO
Hier ligt een voorstel om de capaciteit uit te breiden met 2 fte. om ontwikkelingen, ambities en uitvoering daarvan waar te maken. Dit bedrag moet dan vanuit het beschikbare budget van verstrekkingen WMO naar personeelskosten verschoven worden. Navraag leert ons dat dit niet ten koste zal mogen of kunnen gaan van de verstrekkingen die gedaan moeten worden. Daarnaast bleef het afgelopen jaar inderdaad geld over en is het gelukkig voor WMO gereserveerd gebleven.

Gemeentelijke heffingen
Het College stelt voor om op de lokale heffingen het te verwachten inflatiecijfer van het desbetreffende belastingjaar toe te passen. Dit in de plaats van de heffingen jaarlijks aan te passen aan het inflatiecijfer van het voorgaande jaar zoals tot nu toe gebruikelijk was. Hoe stelt u zich vervolgens een eventuele correctie voor? Gaat u naderhand terug betalen of naheffen?

Ontwikkelingen in 2009 zonder financiële consequenties

Centrum voor Jeugd en Gezin
Enkhuizen is wettelijk verplicht om in 2011 te beschikken over een Centrum voor Jeugd en Gezin en deze ontwikkeling past mooi in het nieuwe WoZoCo aan de Meeuwenlaan. In het bestuursakkoord is afgesproken dat gemeenten naast de doeluitkering ook eigen middelen dienen te investeren in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarbij komt dat de bouw van het WoZoCo al bijna voltooid is. Ervanuit gaande dat het Centrum voor Jeugd en Gezin vanaf het eerste begin in gebruik kan worden genomen, zullen daar toch ook de nodige eigen middelen moeten worden ingezet. Daarom de vraag waarom er voor 2009 geen budget is gereserveerd?

Westfrisiaweg
Bij het realiseren van de Westfrisiaweg is nog steeds geen financieringsverhaal. Uw voorstel om dat in samenhang met de regio te doen is natuurlijk een sympatieke suggestie. Maar we weten dat onze bijdrage 4.7 miljoen bedraagt. Om de Westfrisiaweg te scharen onder 'majeure ontwikkelingen zonder financiële consequenties' vindt de ChristenUnie dan ook onjuist. Er zal met het oog op het totaalbeeld van de financiën voor 2009, nu aangegeven moeten worden dat er geld gereserveerd gaat worden.

Monumentenbeleid, Parkeerbeleid ... En zo zijn er meer posten waaraan uw College geen financiële consequenties voor 2009 verbindt. Zoals het monumentenbeleid; maar ook het invoeren van het nieuwe parkeerbeleid. Volgens de ChristenUnie lijkt het onwaarschijnlijk dat monumentenbeleid en parkeerbeleid niets gaat kosten. De ruimte voor nieuw beleid van 93.000 is dus naar onze mening geflatteerd. Graag uw reactie.

Mutaties in Meerjarenperspectief

Fietspad langs de Haling
Het College maakt melding van het Hoogheemraadschap dat komend jaar grootonderhoudswerk gaat uitvoeren, maar raadt toch af om langs de Haling richting Veiling een fietsroute aan te leggen. Ook werk met werk kost geld namelijk. Hoe denkt het College erover een deel van het fietspad aan te leggen op de veelgebruikte route vanaf de Kadijken naar de Oosterdijk?

Sport- en cultuurpas
Het College wenst geen uitvoering te geven aan de introductie van een sport- en cultuurpas voor jongeren van 5 - 18 jaar om budgettaire redenen. Navraag leert dat deze pas structureel 100.000 zou kosten. Gelukkig blijkt bij navraagSportservice Noord-Holland al actief met sportpassen op de basisschool. Men zou kunnen overwegen om de leeftijdsgrens naar boven te verleggen en kinderen vanaf 12 jaar te stimuleren tot sport en cultuur. Hoe denkt het College hierover?

Dank

Een woord van dank aan allen die beleid in Enkhuizen ook echt vorm geven hetzij vanaf het bureau hetzij op straat.
Samen voor Enkhuizen!
We danken de Brandweer dat u zich weer een heel jaar heeft ingespannen voor een ieders veiligheid in en om Enkhuizen.
En alle vrijwilligers van jong tot oud actief op allerlei vlakken in de samenleving, geweldig dat u zich heeft ingezet voor uw medemens!

Tot slot wenst de ChristenUnie u allen als bestuurders Gods zegen toe conform het randschrift op de Euro "God zij met ons", welzijn en welvaart in een notendop.


Fractie ChristenUnie

Bekijk ook eens: