Bij de Kadernota 2021

Beschouwingen bij Kadernota 2021

CU+SGP_CombiLogo_RGB_ChristenUnie

Inleiding

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Allereerst een wereldwijde pandemie door het coronavirus, anderzijds een sterke opkomst van protesten en opstand. Ongeregeldheden gepaard met vernielingen zijn aan de orde van de dag. Tot op heden is dit in Enkhuizen uitgebleven en dat houden we graag zo. Opkomen voor rechten staat iedereen vrij, maar vernielingen en ontwrichten van de samenleving keuren we ten zeerste af.

Door het virus staan zowel leefbaarheid als economie onder druk. De gevolgen hebben grote impact op de samenleving. Onzekerheden over bedrijf of banen, onzekerheden over de tijdelijkheid van ingeperkte vrijheden met name ook voor kwetsbaren. Laten we daarbij nooit vergeten dat door vlijtige hand van onze ouderen ons land is opgebouwd! Zij verdienen waardering en geen label!

Zo zijn er tal van zaken om bij de pakken neer te zitten maar toch is er altijd hoop. Dwars door de verwoestende kracht van het virus kwam de lente en schitterde Gods trouw in de natuur. Er is een wending ten goede gekomen waarvoor wij God erkennen. In afhankelijkheid van Hem zullen wij ons politiek werk voortzetten met het oog op de primaire taken.

In het kader van ombuiging zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Dat zal een stap terug betekenen waarbij welzijn voor welvaart gaat.

Raadsbrede samenwerking

Tot op heden werken we met het raadsbrede akkoord, naar onze mening een prima werkwijze. Juist nu er turbulente tijden zijn, zijn we op elkaar aangewezen. We hebben als raad en college samen een verantwoordelijke dienende taak om het beste voor onze inwoners te zoeken.

Kadernota 2021

Financiën

Om naast een krap budget en een openeindregeling sociaal domein een ombuiging ofwel bezuiniging van 4.000.000 te realiseren is een hele uitdaging. Zoals deze voorgesteld wordt in de kadernota is wat ons betreft een compliment waard. In grote lijnen kunnen we ons vinden in het voorgestelde besluit en tegelijk zijn er grote zorgen. Vele voorstellen zijn voorgelegd als mogelijk te bezuinigen, maar die keuzes zijn bijna onmogelijk te maken. Toch noemen we hieronder enkele concrete punten die voor ons heel belangrijk zijn, maar daarin kunnen we nooit compleet zijn.

Het Rijk blijft achter in het verstrekken van middelen voor het Sociaal Domein en het Rijk legt nieuwe taken op zoals de Omgevingswet en de Regionale Energiestrategie (RES), dat zint ons allerminst. Veel gemeentes kampen met dezelfde problemen en er zijn oproepen gedaan, daar kunnen wij ons volledig in vinden.

Sociaal Domein

Transities van de participatiewet, zorg en jeugdhulp vanuit Rijksoverheid zijn nog maar net achter de rug. Duidelijk is dat echte resultaten bereikt worden als er meer en meer samengewerkt gaat worden in de verschillende ketens. Maatwerk kan zorg voor langere duur en/of zwaardere zorg voorkomen.

In Enkhuizen willen we in elk geval het werk van de Baanbreker en het stadsteam behouden. Ook willen we het mantelzorg-compliment overeind houden. Juist mantelzorgers en vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving!

SED

De toezegging van onze voorzitter dat er nauw op toegezien wordt vanuit directie op inhuur van personeel voor de organisatie stemt ons goed. Een ieder heeft baat bij een degelijke organisatie met goede dienstverlening. Uitgangspunt moet blijven om binnen de huidige budgetten de organisatie op niveau te brengen. 

GR-en

Gemeenschappelijke regelingen bepalen een behoorlijk deel van de begroting. De omvang van dergelijke regelingen is dermate groot dat er nauwelijks grip op is. Dit blijkt wel uit het feit hoe moeilijk het is om ombuigingen te realiseren binnen de afzonderlijke GR-en. Toch wensen we deze koers vast te houden.

Sportaccomodaties

Goed om te zien dat ook de langverwachte sportaccomodatie op Immerhorn en uitbreiding van sporthal De Drecht vlakbij sportpark Het Rietbos in de voorstellen staan voor nieuw beleid. Vraag is of we deze kosten zo kunnen dragen gezien ook alle voorstellen tot bezuiniging.

Scholen

In de begroting voor de komende jaren zien we geen posten ten aanzien van uitbreiding schoolgebouwen. Er wordt hard gewerkt aan het IKC in de binnenstad en het Driespan Flosbeugel, goede zaak, maar er zijn nog meer scholen. Hierover hebben we schriftelijke vragen ingediend.

Openbare buitenruimte

Eén van de suggesties in het kader van ombuiging is het minder frequent maaien van gazons in woonwijken. Dit lijkt ons geen goed idee. Dit heeft een negatief effect op leefomgeving, hooikoortspatiënten, zwerfvuil, achterlaten hondenpoep, bereikbaarheid boten en verkeersveiligheid. Ook zal het gras dan afgevoerd moeten worden en dus verwachten we geen besparing.

Verder is er een toename van ratten/plaagdieren geconstateerd, terugkoppeling over effecten is gewenst. Momenteel zijn afspraken rondom dieren verspreid over allerlei documenten, graag zien we deze informatie gebundeld.

Beschoeiingen is afgelopen jaren een behoorlijke slag in gemaakt, maar dit lijkt nu op non-actief.

Vraag: Klopt het dat dergelijke werkzaamheden doorgeschoven zijn naar 2024?

Groen en speelvoorzieningen

Aandacht is er voor biodiversiteit en dat is wat ons betreft heel goed. Groen en herplanten van vervallen groen en bomen vinden wij echt heel belangrijk. Speelvoorzieningen en het onderhoud daarop willen we zeker op peil houden om het buiten spelen te stimuleren!

Tot slot

Hoewel we begrijpen dat de toekomst onzeker is en een aantal dossiers on hold staan vanwege de maatregelen. Gebruik Corona nooit als excuus om taken uit te stellen tenzij er daadwerkelijk aanleiding toe is. We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening!

In het bijzonder willen we de vrijwilligers van de Brandweer, KNRM, Buurtbus bedanken en uiteraard  iedereen die zich (vrijwillig) inzet voor Enkhuizen en Oosterdijk. Maar ook alle zorgmedewerkers willen we van harte bedanken voor jullie tomeloze inzet!

Tot slot wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe!

 

Fractie ChristenUnie-SGP

 

Arnoud Hotting