Bij de Kadernota 2016

Beschouwingen bij de Kadernota voor 2016

Inleiding

Als ChristenUnie-SGP zijn wij blij dat de economie aantrekt waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan. Daarentegen zijn er nog steeds dreigingen van massa ontslagen. We zijn ons er van bewust dat degenen die daardoor getroffen worden de gevolgen hiervan ervaren.

Wij willen ons graag inzetten samen met betrokken burgers op welk vlak dan ook, voor onze mensen en onze mooie stad Enkhuizen, ons verkiezingsthema. Samen stelling voor zorg en stad, het motto van de coalitie is geheel in lijn daarmee. En Gods Woord geeft ons de opdracht om te bouwen en te bewaren.

Sociaal domein

Bij de Programmabegroting voor 2015 hebben we gezegd dat we erop vertrouwen dat de decentralisaties op het sociale domein goed zullen gaan in Enkhuizen. Tot nu toe lijkt dit ook zo te zijn. Onlangs gaf de wethouder aan dat er nog geen klachten waren binnen gekomen. Dit geeft vertrouwen voor de komende tijd met verdere uitwerking van de decentralisaties. Gelukkig hebben we destijds het instellen van de WMO-reserve van harte ondersteund en beschikken we nu in Enkhuizen over een grote reservepot, want wij vinden het belangrijk dat mensen de zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Mantelzorgers zijn als gevolg van de decentralisaties nog meer noodzakelijk dan voorheen. Begin dit jaar hebben we vragen gesteld over de blijk van waardering vanuit gemeente Enkhuizen, deze vindt u hier. We hebben voorgesteld om hierin beter aan te sluiten bij de diverse mantelzorgers, fijn dat het college dit heeft overgenomen.

We zijn blij dat er een mooie oplossing is gekomen voor het Hertenkamp en Camping De Vest. Er is in goed overleg een samenwerkingsverband opgericht door de Baanbreker, Stichting Leekerweide en WmoBuroFlo, waardoor het voortbestaan van dit mooie werk is gewaarborgd. Klik hier voor meer informatie hierover.

Onderhoud kapitaalgoederen

We zijn positief gestemd als het gaat om het onderhoud van onze prachtige stad. De afgelopen jaren is er stevig gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Daarnaast hebben wij een motie neergelegd met de vraag om een haalbare jaarplanning. Deze werd ondersteund en overgenomen door het college. We zien de plannen komend najaar met belangstelling tegemoet.

Uiteindelijk moeten we op basis van aangescherpte kaders en heldere planning met de kadernota 2017 duidelijke keuzes kunnen maken. Prima plan, wat echter geen vertraging op mag lopen. Ondertussen wordt er stug doorgewerkt en we gaan ervan uit dat ook in de periode tot 2017 de financiën geen belemmering zullen vormen om het werk door te laten gaan. Maar mocht het anders lopen, dan horen we dat wel graag op tijd.

Veel werk, geeft veel drukte. Laten we in de drukte de kwaliteit en de controle op de uitvoering niet vergeten. Van een goed opgeknapte stad kunnen we jarenlang veel plezier hebben en we wensen de portefeuillehouder en zijn medewerkers veel succes!

Financiën

Na jaren van bezuinigen en terugloop van de algemene reserve is er/was er weer positief nieuws bij de afsluiting van 2014: er was geld over en dat kon de algemene reserve in. Ook richting komende jaren is het beeld positief. Een noodzaak na jaren van interen. Al met al een knap financieel beleid: de lasten voor de burgers niet meer omhoog dan de inflatie, investeren in sport, het sociaal beleid op een goed niveau, het onderhoud van de stad weer op peil brengen en dat met een gezond financieel perspectief, chapeau! Wat ons betreft zetten we de lijn zo door: voor de mensen en de stad!

Detailhandel en winkelstraat

Tijdens een politiek café over de Winkelstraat bleek er wel onbegrip te zijn tussen ondernemers en politiek. Ondernemers verwachten een oplossing vanuit de politiek en andersom. Al jaren is het ondernemersfonds goed gevuld, in 2010 wel 2 ton en aan het eind van 2014 zat er nog 82.000 in het fonds, dus het geld is er. Wij willen graag meer samenwerking tussen politiek en ondernemers en ook tussen ondernemers onderling. De neuzen moesten dezelfde kant op en we zijn benieuwd naar het verslag van de binnenstadmanager. En graag nodigen we de ondernemers uit om hun visie met ons te delen.

Drommedaris

Een van de mijlpalen die achter ons ligt is het in gebruik nemen van de Drommedaris. Dat is gedaan met veel enthousiasme in april en gevolgd door een officiële opening door minister Plasterk. Het is fijn dat dit enorme project van 4 jaar af is.

De hele renovatie van de Drom is uitvoerig besproken in de raad van 12 mei, onder meer door € 100.000 voor extra verzwaring van elektriciteit. Uiteindelijk ligt er nu een motie om na te gaan welke afspraken er nu liggen voor toekomstig gebruik en of die zo moeten blijven. Dus we zijn benieuwd naar het vervolg!

Wel zijn we trots op dit culturele centrum waar hopelijk jarenlang weer vele activiteiten plaats kunnen vinden.

Zuiderzeemuseum

Het Zuiderzeemuseum is onlangs nog uitgeroepen tot het leukste uitje van Noord-Holland en is winnaar van verschillende Zoover Awards voor beste museum van Nederland. Dit prachtige museum aan de rand van Enkhuizen, waar menig toerist en bewoner van onze stad regelmatig geniet, heeft aangegeven dat ze voor een dilemma staan. Het bootmodel is een prachtig idee - over het water naar het museum - maar het moet op de schop, want de subsidie hiervoor vanuit het Rijk wordt teruggeschroefd. We gaan ervan uit dat de gemeente en het museum constructief met elkaar in gesprek gaan voor een goede oplossing.

Parkeren

Om de voors en de tegens van het vergunningensysteem tot nu toe te wegen heeft CrisisLab afgelopen voorjaar onderzoek gedaan naar de mening en oplossingen over parkeren van burgers van Enkhuizen. Men heeft gevraagd om zich als wethouder op te stellen en daarmee ook meer belangen af te wegen. Uiteindelijk is het resultaat 200 interviews op straat en 480 vragenlijsten via internet. We zijn benieuwd naar de uitwerking daarvan in oktober van dit jaar.

Sport

We zijn erg blij met de goede samenwerking tussen verenigingen en gemeente zodat er binnenkort kunstgrasvelden worden aangelegd bij sportpark Immerhorn. Als alles volgens plan verloopt kunnen de sporters al na de zomervakantie gebruik maken van deze nieuwe velden.

Ook voor de andere terreinen van sport ligt er dit najaar een visie op tafel. 

En wat betreft accommodaties vinden wij het erg belangrijk dat de nota, verwacht in 2016, aansluit bij de planning rondom de scholen in de binnenstad en ook daarbuiten.

Afvalverwerking

Er wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad te installeren ter vervanging van afval in vuilniszakken. Wij zijn erg blij dat hier werk van gemaakt wordt, het voorkomt een hoop zwerfafval in de straten.

Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijkheden om nog meer afval gescheiden aan te leveren. Zo komen er extra containers voor plastic, wel zijn we blij met een jaar uitstel in Enkhuizen. Tegen die tijd zijn we goed voorbereid aangezien het ophalen van restafval meteen gehalveerd wordt. Dus eerst komt HVC met een campagne om iedereen op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Klik hier voor meer informatie.

Enkhuizerzand

We zitten op dit moment in de aanbestedingsfase. Zoals het er nu voorstaat zal deze fase in het voorjaar van 2016 afgerond zijn. Wij vertrouwen erop dat de wethouder dit hele proces op een goede manier begeleidt, zodat alles volgens planning verloopt. Wij vinden het belangrijk dat alles in goed overleg met de stakeholders wordt gerealiseerd.

Regionale samenwerking

Afgelopen tijd zijn er duidelijk stappen gezet op het gebied van werkgelegenheid, toerisme, woningbouw en recreatie om dit gezamenlijk op te pakken met een Structuurschets voor West-Friesland en door de Economische agenda samen op te stellen. Deze stappen zijn samen gezet met de hele regio en wij hebben er goede verwachtingen van. Wat betreft woningbouw willen we wel duidelijk aangeven dat wij groen en landelijk gebied graag zoveel mogelijk willen ontzien, dus graag inbreiding waar mogelijk!!

Veiligheidsregio

Afgelopen tijd bleek dat veel gemeenten moeite hebben met hun bijdrage voor de Veiligheidsregio. Ook de regionalisering van de brandweer valt niet mee. Wel mooi dat trainingen breder worden ingezet zodat teams in de buurt ook specifieke situaties in Enkhuizen kennen en andersom. Maar dit brengt wel extra kosten met zich mee. Inmiddels ligt er een voorstel om kosten beter te verdelen over de gemeenten en we hopen van harte dat deze nieuwe verdeelsleutel een verbetering is.

Slot woord

Wij willen onze dank uitspreken aan college, ambtenaren en ook betrokken burgers op allerlei terrein, dank voor jullie inzet en bijdrage voor Enkhuizen. Ook zijn we blij dat de JAC er weer is, we wensen jullie veel succes!

Er is heel veel wat er op ons afkomt maar wij hebben hetzelfde doel, het welzijn van onze mooie stad. Bouwen en Bewaren: Bouwen aan begrip en vertrouwen, Bewaren de normen van fatsoen en respect. Hierbij wensen wij iedereen vanuit onze levensovertuiging Gods onmisbare zegen toe.

Fractie ChristenUnie-SGP