Bij de Begroting 2013

Beschouwingen bij de Begroting voor 2013

Onze waardering voor al diegenen die aan deze documenten hebben gewerkt, het resultaat mag er zijn. 
Met name de trends en ontwikkelingen per beleidsveld en de paragrafen geven ons een goed beeld van de context waarin we de cijfers moeten zien. Die cijfers zelf geven ons echter niet zoveel houvast: wat is de wereld daarachter? Wij willen niet meer detailcijfers, maar wel het gevoel “in control” te zijn op de beoogde beleidseffecten. Dat vergt wat van ons: duidelijkheid geven over de gewenste effecten, maar ook van de wethouder: ontwikkelen van relevante indicatoren en inzage geven in realisatie van de beoogde effecten.
Ik heb dit vorig jaar ook gezegd bij begroting 2012 en de wethouder heeft de handschoen toen opgepakt. Zijn toezegging bleek alleen niet smart: de “t” was niet gedefinieerd. Graag hoor ik van de wethouder nu een voorstel hoe hij die timing denkt in te vullen.

Wij vinden het te prijzen dat de wethouder bij ieder van de fracties z’n oor te luister heeft gelegd over de bezuinigingen. Minstens zo te prijzen is dat alle fracties hierop duidelijk en constructief hebben gereageerd. En ga er vervolgens maar aan staan om van al die wensen chocola te maken.
Het zal niet verrassen: dat is naar onze mening slechts ten dele gelukt. Ik heb hier een paar opmerkingen over.

Bezuinigingen

In de bezuinigingstaakstelling is een inschatting opgenomen van het effect van de rijksbezuinigingen. Dat is verstandig en prudent, want in Den Haag lijken ze vooral met elkaar bezig te zijn waardoor de gemeenten nu al een paar jaar in onzekerheid verkeren over bezuinigingen en voorgenomen decentralisaties. Beter vroegtijdig een vage schatting dan bij gebrek aan duidelijkheid je kop in het zand steken.
Wij denken echter dat het opgenomen bedrag van 500.000 euro voor de effecten van rijksbeleid niet toereikend is. Dat vonden we al en nu, na lezing van het regeerakkoord helemaal. Minder bekende zaken uit het akkoord zijn de 256 miljoen die uit het gemeentefonds wordt gehaald inzake huisvesting voor scholen en de 975 miljoen euro die als beloning voor efficienter werken uit het gemeentefonds gehaald wordt. Voor Enkhuizen zijn deze twee posten dus al ruim een miljoen euro. Weg effect besparing op bedrijfsvoering zoals we die nu zelf denken door te voeren.

Uit eigen kring komen onheilspellende geluiden over grootschalige vervangingen van bruggen, beschoeiingen en andere kunstwerken en dat we vanaf 2013 jaarlijks eigenlijk 775.000 euro meer in de onderhoudsvoorzieningen zouden moeten stoppen. Die opmerking staat er nu nog redelijk vrijblijvend in, maar ik vrees dat dit bedrag over een jaar keihard is . 

Kortom, wij vrezen net als vorig jaar, dat de ombuigingstaakstelling te laag is.

Herinrichting Verlaat en Karnemelksluis

De herinrichting van Verlaat en Karnemelksluis mag wat ons betreft wel wat soberder. Jaarlijkse kapitaallasten van € 89.000 voor uitsluitend verfraaiing vinden we een beetje te gortig in dit tijdsgewricht. Met een sobere Meidenmarkt blijken we ook prima te kunnen leven.

Bibliotheek

Het is stil rondom de bezuinigingstaakstellingen voor de grote 4 subsidieontvangers. Vorig jaar hebben wij al genoemd dat het niet realistisch is te veronderstellen dat de bezuinigingen uit de overhead gehaald konden worden: het zou ongetwijfeld ook ten laste van de dienstverlen


Lean management en schooltuinwerk

ing gaan. De bibliotheek heeft inmiddels een schot voor de boeg gegeven: de vestigingen zullen uit Enkhuizen verdwijnen. Dat zal een verdergaand beroep doen op onze solidariteit richting onze buurgemeenten: wel betalen, maar geen eigen bibliotheek. Wij zijn er nog niet uit wat we hiervan moeten vinden maar staan niet te trappelen bij dit vooruitzicht.

Recent hebben we besloten om € 280.000 vrij te maken voor invoering van leanmanagement. Wij hebben daar ook voor gestemd, ook voor de hierin begrepen € 60.000 voor inhuur van externen om te voorkomen dat de werkdruk van betrokken ambtenaren teveel zou oplopen. Als je op die manier voor jezelf zorgt, geeft het geen pas om de subsidie voor schooltuinwerk geheel te schrappen met de opmerking dat deze werkzaamheden wel door de vrijwilligers van NME kunnen worden opgepakt binnen het bestaande budget. Daarmee dump je je sores bij een ander. Pak dan de pijn en zeg dat we stoppen met schooltuinwerk. Ik hoop dat ik dit voorstel niet goed heb begrepen en zou graag een reactie hierop willen van het college.

Zwembad

Dat geldt ook voor het zwembadbestuur. Wij hebben van het zwembadbestuur begrepen dat in het bestuurlijk overleg van juli overeenstemming is bereikt over de zwembadbegroting voor 2013 en dat aan hen gevraagd is na te denken over wijzigingen in het schoolzwemmen ingaande 2014. Dan kun je die bezuiniging niet al voor 2013 inboeken. Graag de reactie van het college hierop.

Ook bezuinigen aan de top

Wij stellen voor om het college met 1 wethouder in te krimpen. Na de verkiezingen van 2014 weliswaar, dat een logisch moment is om dit opnieuw vast te stellen. Dit kan en mag volgens de gemeentewet: 2 is het wettelijk minimum. De hiermee gepaard gaande besparing, een schatting over de duim, hebben wij verwerkt in onze bezuinigingsvoorstellen.
Ik hecht eraan de redenen van ons voorstel nog eens te benadrukken. Het heeft alles en alleen maar te maken met koers die is ingezet: we snijden in bestaand beleid en de uitvoeringsorganisatie, die steeds efficienter gaat werken. We harmoniseren werkprocessen met buurgemeenten, er komt misschien zelfs wel een ambtelijke fusie. Daarnaast worden taken en zeggenschap steeds meer verschoven naar gemeenschappelijke regelingen.
Dan komt er ook een moment dat je moet besluiten ook in de top te snijden. Bij de politieke beschouwingen hebben wij geen enkele reactie van het college hierop gekregen. We interpreteren dat maar als “wie zwijgt stemt toe” en hebben het toen geuite idee nu dan maar concreet vertaald in een bezuinigingsslag. En hoewel uiteindelijk de raad hierover gaat zouden wij een inhoudelijke reactie van het college op dit voorstel wel wenselijk vinden voor onze afwegingen.

Geen lastenverzwaring voor burgers of bedrijven

Als laatste maar wel belangrijk: wij willen de lasten voor burgers en bedrijven niet verder verhogen. Dat schreven we al in juni en toen kenden we de koopkrachteffecten van het regeerakkoord VVD-PvdA nog niet eens. Die zijn ronduit desastreus.
Omdat de totale bezuinigingstaakstelling vast staat, hebben wij voor een andere invulling dan het college gekozen: de tering naar de nering zetten, dus niet de belastingen verhogen maar meer snijden in bestaande uitgaven. Wij willen de OZB en de andere belastingen niet met een extra 5,4% verhogen.
Als u het raadsvoorstel goed leest, ziet u dat het college zelf ook al tot de conclusie komt dat de rek er gewoon uit is: verder verhogen is ongewenst.

Uit de krant van vanochtend is ons duidelijk dat we hierin niet alleen staan. Wij zullen met een amendement komen om belastingen en rechten niet nog eens verder te verhogen en meer te besparen op bestaand beleid. Ik vraag u nu alvast om hierover serieus na te denken.

Bekijk ook: