Bij de Kadernota 2017

Beschouwingen bij de Kadernota voor 2017

Inleiding

De wereld om ons heen is erg onrustig. Ook in Europa worden we vaker geconfronteerd met aanslagen en wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Daarnaast is er veel onrust op de financiële markten en wat zullen de gevolgen zijn van de zogenaamde Brexit? Voordeel van lage rente is meestal wel dat er meer wordt besteed in het MKB. We hopen dat het in elk geval positief zal uitwerken voor de middenstand in Enkhuizen.

Helaas zijn er nog steeds mensen die, door allerlei oorzaak zonder werk zitten. We hopen dat hier ook oplossingen voor gevonden mogen worden. In alle onrust die er is in de wereld door oorlog en onrecht zijn we dankbaar te mogen weten dat er een God is in de hemel, die alles regeert, Hij heeft alles in Zijn hand. Wel heeft Hij ons als mensen de taak gegeven om verantwoord om te gaan met wat ons gegeven is.

Er is dit jaar opnieuw veel wat er op ons af komt, maar wij willen ons graag inzetten - samen met betrokken burgers op welk vlak dan ook - voor onze mensen en onze mooie stad Enkhuizen.

Enkele onderwerpen willen we voor het voetlicht brengen:

Financiën

Zoals geschetst in de kadernota is het beeld op het gebied van financiën, na jaren van bezuinigen en terugloop van de algemene reserve, richting komende jaren positief. De lasten voor burgers hoeven ook dit jaar niet verder omhoog dan de inflatie. Er wordt ondertussen wel geïnvesteerd  in sociaal beleid, onderhoud van de stad en meer. Wat ons betreft zetten we de lijn zo door: voor de mensen en de stad!

   
 Wegwijzer, Bron: tvissershuis.nl  

Organisatie

De gemeente Enkhuizen is ambtelijk samen gegaan met Stedebroec en Drechterland; de SED-organisatie. Dit is een moeizaam proces gebleken. Voordelen zijn er op de lange duur, maar de weg daar naartoe is niet makkelijk. Vraag: Mogen we ervan uitgaan dat het komend jaar het zo verbeterd wordt, dat bijvoorbeeld onze burgers echt weer teruggebeld worden als dat beloofd is?

Lange tijd zijn we als gemeente reeds betrokken in een rechtszaak rondom het SMC, graag zouden we meer inzicht hebben in de positie van gemeente Enkhuizen ook op dit terrein. Vraag: Is het mogelijk dat we voor de komende programmabegroting inzicht krijgen in het aantal rechtszaken waarin de gemeente is betrokken?

Sociaal domein

De decentralisaties op het sociale domein lijken ook dit jaar goed te zijn gegaan in Enkhuizen. Alleen hebben we nu wel een hele ruime WMO-reserve. Wij vinden het belangrijk dat mensen de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wel vragen wij ons af hoe het kan dat we nu nog steeds reserve opbouwen. Vraag: Blijft er nu niet teveel geld op de plank liggen welke eigenlijk ingezet moet worden voor de mensen die het nodig hebben?

Vorig jaar stelden we voor om de blijk van waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers beter aan te laten sluiten bij de diverse groep mantelzorgers. Afgelopen jaar werd elke geregistreerde mantelzorger uitgenodigd voor een speciale middag waar men ook een VVV-bon van 25,- uitgereikt kreeg, dat vinden we heel mooi! Het staat duidelijk vermeld op de site van de gemeente, compliment hiervoor!

Onderhoud en controle

We zijn positief over het Onderhoud van onze stad. Ook dit jaar is er weer stevig aangepakt. De omgeving Wortelmarkt en Verlaat in de binnenstad wordt verbeterd. Daarnaast vinden we het nieuwe zebrapad bij de Molenweg en de vernieuwde ingang van het Albert Heijn plein goede verbeteringen voor fietsers en voetgangers. De fietspaden langs de Gerard Brandtweg heeft de situatie voor fietsers aanzienlijk verbeterd. Bij de Piet Smitsstraat zijn ook een aantal zaken veranderd, we vragen ons alleen af of hierdoor de snelheid van auto’s van en naar de dijk wel voldoende wordt afgeremd. Vraag: Wordt deze situatie onderkend vragen wij ons af? En zo ja wordt  er al nagedacht over een oplossing?

Bij de begroting voor 2015 hebben we als fractie een amendement ingediend om inzicht te krijgen in de benodigde investeringen voor kapitaalgoederen voor de begroting van het volgende jaar. In april is het beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016 - 2025 vastgesteld. Nu bij de kadernota zullen we als raad vastleggen hoeveel er extra kan worden vrijgemaakt voor vervangingsinvesteringen, heel mooi. Daarnaast vinden we de controle op de uitvoering heel belangrijk. Hoe is de kwaliteit van geverfde bruggen na de jaarlijkse schoonmaakbeurt met hogedrukspuit bijvoorbeeld? En wat als na jaren de kwaliteit van beschoeiingen onder de maat blijkt of nieuwe aanplant doodgaat zoals werd geconstateerd in Kadijken? Vraag: Worden er na uitvoering van werkzaamheden op structurele basis controles uitgevoerd door de afdeling?

Economie en Toerisme en Parkeren

Afgelopen jaar is Rabobank West-Friesland van start gegaan met een project 'Stimulering Stad Enkhuizen' en heeft allerlei partijen hierin betrokken zoals: horeca, vastgoedeigenaren, winkeliers, gemeente, toerisme en nautische bedrijven. Het hele project werd ondersteund door Platform DNWS, dat is een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden en stadscentra in Nederland. We zijn dankbaar voor dit initiatief.

Het Zuiderzeemuseum is afgelopen jaar met een aantal alternatieven gekomen voor het bootmodel omdat men vreest voor bezuiniging vanuit het Rijk. Het dempen van de Veerhaven voor parkeerplaatsen was daarbij wel een onmogelijk idee en dat zorgde helaas voor veel onrust onder bewoners van Enkhuizen. Wij vinden het bootmodel een prachtig middel om toeristen over het water te vervoeren naar het Zuiderzeemuseum. We zouden graag zien dat alle mogelijke moeite gedaan wordt om dit model te behouden zolang dat kan.

Gelijktijdig met de onderzoeken voor parkeerplaatsen voor het Zuiderzeemuseum is er ook gekeken naar uitbreiding van de huidige parkeercapaciteit rondom het station. Het terrein achter Pipe-life komt eerdaags vrij. Wat ons betreft is het een goed plan om daar parkeerplaatsen te realiseren voor langparkeerders en bussen.

Drommedaris

Alweer meer dan een jaar maken we nu gebruik van een volledig gerenoveerde Drommedaris. Dit door inzet van velen en met dank aan ondersteuning van veel verschillende sponsors en lokale stichtingen en bedrijven. Al dit jaar hebben vele verenigingen en organisaties  dankbaar gebruik gemaakt van dit gebouw en zijn er al veel voorstellingen geweest toegankelijk voor jong en oud! Hele schoolklassen zijn er al geweest met voorstellingen speciaal voor kinderen. Daarnaast zijn er vrije inloop ochtenden zoals bijvoorbeeld vanuit de stichting Pisa voor iedereen die met kanker is geconfronteerd. Met het Jazz festival konden kinderen een paraplu knutselen, voorbeelden van vrije inloop activiteiten met dank aan alle vrijwilligers!

De hele renovatie is uitvoerig besproken er hing namelijk wel een prijskaartje aan. Het grootste deel hiervan is door de gemeente betaald. Uiteindelijk is het sociaal gezien een gebouw geworden met lage drempel, met sociale en culturele activiteiten voor iedereen.. en dat was de bedoeling.

Welzijn

Er wordt veel georganiseerd voor en ook door jongeren in Enkhuizen, activiteiten in Cayen maar ook huttenbouw, sporten vrijdagavond in de Wiekslag en het tienerwerk in IJsselzand zijn hier mooie voorbeelden van. Actief jongerenwerk in een vertrouwde omgeving vinden wij heel belangrijk om een positief perspectief te bieden. Juist omdat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren schrikbarend hoog is gebleken. Daarbij willen we onze waardering uitspreken voor de jongerenwerker, die er alles aan doet om het middelen gebruik bespreekbaar te maken en zijn best doet om raad en jongeren met elkaar in gesprek te brengen.

Duurzaamheid en Openbaar Vervoer

Afgelopen jaar is er een flinke stap gezet in duurzaamheid met de aanleg van zonnepanelen op het dak van de kazerne. Mogelijk komen er ook zonnepanelen op het dak van de Zuiderkerk, een positieve ontwikkeling. We hopen op goede vorderingen in het onderzoek naar ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad want afval in vuilniszakken geeft een hoop zwerfafval in de straten en is dus eigenlijk niet meer van deze tijd. Op dit moment is het project 100-100-100 voor het scheiden van afval in de afrondende fase, we zijn benieuwd naar de resultaten. Er komt een  container voor plastic, het ophalen van restafval wordt dan gehalveerd. We zijn blij met een jaar uitstel in Enkhuizen, dan zijn we goed voorbereid.

Speciaal willen we het openbaar vervoer met de Buurtbus noemen. We spreken onze dank uit aan zoveel mensen die een geweldige inspanning hebben geleverd, hierdoor is busvervoer toch mogelijk gebleven ondanks dat de buslijn werd wegbezuinigd door Connexxion. De vele vrijwilligers samen hebben samen een prestatie geleverd waar we trots op mogen zijn. Mooi dat ook de gemeente kon bijdragen door de brandweerkazerne beschikbaar te stellen voor stalling van een Buurtbus.

Sport en brede school

Door goede samenwerking tussen sportverenigingen en gemeente konden afgelopen jaar kunstgrasvelden worden aangelegd bij sportpark Immerhorn. Helaas functioneert de afwatering nog niet optimaal. Hopelijk komt hier spoedig een oplossing voor. Afgelopen najaar is de Kadernota sport en bewegen 2030 vastgesteld, een kapstok om initiatieven van diverse sportorganisaties en -verenigingen aan op te hangen. We kijken uit naar de concrete uitwerking hiervan.

Voor de bouw van een nieuwe brede school in de binnenstad is begin dit jaar budget vrij gegeven en afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet. In het hele proces zijn de omwonenden goed betrokken geweest, we gaan ervan uit dat ze ook in de komende tijd betrokken zullen worden.

Omdat er bij de brede school in de binnenstad wel een gymzaal terug komt maar geen vergelijkbare sporthal, zal er mogelijk een nieuwe sporthal moeten komen. Wat betreft planning van een eventuele nieuwe sporthal vinden wij het belangrijk dat ook Sportservice West-Friesland en de sportverenigingen hierin betrokken worden. Daarnaast verwachten we dat de planning van de nota sportlocaties aansluit bij de planning rondom de scholen in de binnenstad en ook daarbuiten.

Dank

Wij mogen ons werk doen met plezier maar weten ons ook afhankelijk van onze Schepper. Wij willen onze dank uitspreken aan college, ambtenaren en ook betrokken burgers op allerlei terrein, dank voor jullie inzet en bijdrage voor Enkhuizen. Ook voor deze nieuwe periode wensen wij iedereen vanuit onze levensovertuiging Gods onmisbare zegen toe bij zijn of haar werk.

Fractie ChristenUnie-SGP

Meer info: