Bij de Kadernota 2020

Beschouwingen ChristenUnie-SGP bij Kadernota voor 2020

Inleiding

Afgelopen jaar was het uitzonderlijk droog. Dat er rekening gehouden werd met verbruik van het leidingwater om tekorten te voorkomen stemt ons positief. de regen om het tekort van 2018 bleef uit en men bereidt zich opnieuw voor op een kurkdroge zomer. Dankbaar mogen we opmerken dat ondanks de droogte er genoeg voedsel was. Vanuit onze christelijke overtuiging zien we Gods zorgende hand hierin.

Als fractie kijken we positief terug op dit eerste jaar van samenwerking binnen het raadsbreed akkoord. De constructieve en onderlinge verhoudingen verbeteren en er is begrip voor elkaars meningen!

Herfst 2018, Burgemeester Eduard van Zuijlen maakte het team weer compleet.. We zien uit naar goede samenwerking en wensen hem zegen en wijsheid in zijn ambt! Graag spreken wij onze dank uit aan waarnemend burgemeester Albertine van Vliet, die in 1 jaar tijd vele Enkhuizers aan zich wist te binden.

Kadernota 2020

Openbare ruimte, biodiversiteit en duurzaamheid

Naast de droogte doen ziekten onder de bomen, (iepziekte, essentaksterfte), hun ronde in de regio. Maatregelen als insectvriendelijk maaibeheer, die goed zijn voor bijen en andere soorten zijn opgenomen in de kadernota. Variatie in beplanting en dus een Deltaplan Biodiversiteit broodnodig. Voor Noord Holland is deze er al en in deze Kadernota nu ook opgenomen voor Enkhuizen.

Vraag: We zijn blij met de opgenomen maatregelen voor bomen en maaibeheer, maar subsidies voor grote of kleine  duurzame maatregelen in Enkhuizen ontbreken. In de begroting zien wij bij duurzaamheid “uitbreiding formatie” à €45.000 en €60.000. Waarom niet minder formatie, meer maatregelen?

Sociaal domein en jeugdzorg 

Jeugdzorg à € 750.000 een moeilijk punt. Gelukkig krijgen we de helft vanuit het Rijk ter compensatie. Uiteraard vinden wij het heel belangrijk dat elk kind daadwerkelijk de juiste zorg krijgt. Wij vragen ons af of er nog wel aan de knoppen gedraaid kan worden. Nu hebben we nog ruimte dankzij een Reserve Sociaal Domein. Dit in positieve tegenstelling tot veel andere gemeenten! Anderzijds kan dit niet jaren zo doorgaan, want dan bereikt ook deze reserve de bodem! Hierboven de gevolgen beschreven hebbende, wensen we ons meer te verdiepen wat de oorzaak is waardoor deze explosieve stijging aanvragen/kosten er is

Verkeer

Graag herinneren we de wethouder eraan dat er bij het geactualiseerde Verkeersplan in 2017 ook een amendement ligt met daarin opgenomen: “6. Het college de opdracht te geven om per twee jaar met een uitvoeringsprogramma te komen met begroting op basis van behaalde doelen en verwachte/geplande werkzaamheden naar de toekomst.” Aangezien het verkeersplan is opgesteld tot 2025, kan de raad indien nodig bijsturen. 

Vraag: Kunnen wij nog voor de begroting 2020 een overzicht van uitvoering tegemoet zien?

Vraag: In de begroting zien wij een bedrag staan voor “opstellen parkeernota” a 45.000 in het jaar 2019, waar is dit voor?

Parkeren Flevolaan

Opmerkelijk dat er nog altijd geen activiteit te bespeuren zijn rondom de Flevolaan om dit terrein om te vormen tot een Parkeerterrein, terwijl dit al vermeld wordt in jaarstukken van 2017: “Het geactualiseerde Verkeersplan is door de raad vastgesteld en heeft besloten een overloop parkeerterrein bij de Flevolaan verder uit te werken.”

Er zijn vragen gesteld bij kader- en bij programmabegroting 2019. Antwoorden blijven uit!

Vraag: Vanwaar deze stilte?

Vraag:  Wanneer worden we geïnformeerd over de voortgang

Overzicht nieuw beleid

Programma 5 Samenleving: …”structureel een extra bedrag opgenomen van € 55.000 bij “Subsidieregeling 12: Sociaal Enkhuizen” voor de bekostiging van de activiteiten van het Enigma Huis van Welwonen.” Wij zijn overtuigd van het belang van het werk van Enigma Huis voor mensen met dementie, maar er zijn toch meer organisaties?

Vraag: Hoe kan het dat dit bedrag van €55.000 structureel naar het Enigma Huis gaat? Er zijn toch meer organisaties actief voor dezelfde doelgroep? 

Innovatie en pilots sociaal domein

Dank voor de herhaalde uitgebreide uitleg  over al het werk van het Stadsteam en verschillende organisaties. Het werk van deze lokale organisaties is enorm belangrijk, dat staat als een paal boven water. Mogelijk zijn er wel keuzes te maken en verschillende mogelijkheden om dit bedrag te dekken.

Vraag: Hoe is dit bedrag à €100.000 opgebouwd en gedekt? Is dit de couleur locale of komt dit bedrag extra bovenop andere bedragen?

Dekking Voorstellen

Een van de voorstellen op blz. 31 is: “Incidentele kosten uitvoeringsprogramma 2020 à €170.000 uit de algemene reserve”. 

Vraag: Welk uitvoeringsprogramma hebben we het over?

Rioleringsplan (GRP)

De noodzaak van goede infra, aangaande riolering en afwatering, en ook de scheiding van hemelwater en vuilwater is een goede zaak. Schoon water en gezuiverd water werkt mee aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Goed te zien dat er scenario's uitgewerkt zijn! Harmonisatie en beheersbare administratieve kosten lijkt ons een reële vorm. Hoge onkosten die ontstaan door inefficiënt beleid dienen opgelost te worden voor kostendekkend GRP alvorens de heffing te verhogen. We pleiten voor een plan van aanpak gekoppeld aan een gespecificeerde financiële onderbouwing wat verantwoord transparant inzicht geeft aangaande riolering/afwatering etc.  

Enkhuizerzand

Op last van de Provincie werd het oorspronkelijke voorkeursplan gewijzigd omdat het niet voldeed aan het beeldkwaliteitplan met als gevolg dat het plan verder het ijsselmeer in geschoven is. Daarmee kwam het letterlijk in het vaarwater van het Zuiderzeemuseum, wat begrijpelijk veel commotie heeft gegeven. Door de lange doorlooptijd is er veel onduidelijkheid ontstaat. Iedereen wil zijn belang verdedigen en dat is ieders goed recht.

De toegezegde kwartaalrapportages van de ontwikkelingen bleven uit en dat vinden we kwalijk!

Verschillende fracties hebben vragen gesteld, waarvoor dank. De indruk wordt gewekt dat gezamenlijke aanpak en zorgvuldigheid te wensen overlaten.. We zullen ons kritisch en constructief opstellen aangaande ontwikkeling en besluitvorming!

Tot slot

We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening! Als College met een vernieuwd team en als Raad hebben we de verantwoordelijke taak het goede te zoeken voor het welzijn en de welvaart van al onze inwoners en de stad.

Speciaal willen we de vrijwilligers van de Brandweer, KNRM, Buurtbus bedanken en uiteraard  iedereen die zich vrijwillig inzet voor Enkhuizen en Oosterdijk.

Tot slot wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe op zijn of haar werk!

 Fractie ChristenUnie-SGP

 

Arnoud Hotting