Bij de Kadernota 2018

Beschouwingen bij Kadernota 2018

Inleiding

In diverse landen in Europa is het onrustig door aanslagen gepleegd door IS aanhangers. Bij deze aanslagen komen veel onschuldige mensen om en anderen raken hierbij voor het leven getekend. Daarnaast een verschrikkelijke oorlog in het Midden Oosten waarbij vele onschuldige burgers en kinderen het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Duizenden mensen op de vlucht door armoede, hongersnood  of oorlogsgeweld. In wat voor wereld leven wij? De wereld lijkt in brand te staan. Zó bezien leven we in Nederland in een paradijs van betrekkelijke rust en vrede, we mogen onze zegeningen tellen! De economische crisis ligt achter ons, en wat belangrijker is de werkloosheid daalt en dat is een hele goede zaak.

Toch blijft de voedselbank, Schuldhulpmaatje en dergelijke noodzakelijk voor de honderden mensen die op het minimum zitten, met alle gevolgen van dien, ook voor hun kinderen. We willen als ChristenUnie -SGP vanuit onze Bijbelse opdracht een schild zijn voor alle inwoners en in het bijzonder voor de zwakken, de weduwen en wezen in onze samenleving om het goede te zoeken binnen de mogelijkheden die we als raad hebben, opdat het al onze inwoners tot zegen zal zijn.

Dank aan oude College die een positieve jaarrekening en een sluitende begroting achterliet. Frustrerend te zien dat er nu een gat van bijna een half miljoen vernomen wordt wat niet aan hen is toe te schrijven. Het wegsturen van wethouder(s) op niet correcte wijze met alle gevolgen van dien is voor ons democratisch onwaardig.

Samenwerking SED

Er valt nog wat werk te verzetten als het gaat om de SED samenwerking, zo bleek afgelopen maanden. Na gezamenlijk overleg met de drie raden van de SED, op initiatief van Pieter Heijkamp namens ChristenUnie-SGP Enkhuizen kwam er een gezamenlijk amendement op de Kadernota 2018 van de SED-organisatie om pas geld vrij te maken als er een concreet plan ligt. Dit werd in de raad van maart 2017 met brede steun aangenomen. Wij verwachten dat men adequaat handelt om SED organisatie verder op de rit te krijgen en goede samenwerking met de KlankBordGroep.

Financiën

Afgelopen jaar liet het Meerjarenperspectief een positief beeld zien voor de komende vier jaar. Echter na de wisseling van de wacht is er voor dit jaar meteen een negatief saldo van bijna €500.000. Echt zonde en mogelijk niet nodig! Wederom blijkt dat de Voorjaarsnota in de Kadernota verwerkt is. Daardoor gaat deze Kadernota ook over 2017 in plaats van over 2018 en de jaren daarna. Vorig jaar veroorzaakt  door transities sociaal domein, maar wij benadrukken een ordelijke werkwijze voor de aanlevering van stukken.

Posten van €75.000 voor implementatie privacywetgeving en €46.000 voor actualisering verkeersplan worden genoemd als autonome mutatie. Zeggende  “niet voorzien en niet te voorkomen”. Ook een aantal grote posten op het gebied van de SED van in totaal €600.000. Wij vragen ons af of dit echt niet voorkomen had kunnen worden. Graag een reactie van de wethouder.

Ondernemersfonds

Afgelopen najaar lag geheel op eigen initiatief van ondernemers -met steun van verschillende ondernemersverenigingen als OFE, Winkelstad Enkhuizen, TPE en ook de Compagnieshaven- een goed voorstel om een fonds op te richten naar Leids Model. Dit voorstel werd unaniem ondersteund bij de begroting door de raad in december 2016 (Motie ondernemersfonds dec 2016).

Wij vinden dat het ondernemersfonds 2.0 aan de lijst van nieuw beleid in de Kadernota moet worden toegevoegd vooruitlopend op de aanpassing van belastingnota 2018, omdat het zo is afgesproken en om de vaart erin te houden.

WMO

Middels informatieavonden worden we regelmatig op de hoogte gehouden over de gang van zaken en daar bedanken we de afdeling voor. Bij de inrichting van het nieuwe gebouw bij het Hertenkamp dient er rekening gehouden worden met bezoek van mindervaliden. Aanpassing grindpaden ernaartoe zijn niet in de begroting opgenomen. Om de bereikbaarheid van het Hertenkamp te vergroten pleiten we voor  investering verharde paden.

Tienerwerk

Een paar weken geleden werden we voorgesteld aan onze nieuwe tienerwerker Andy Oppong. Een goed verhaal en gedegen aanpak. Dat blijkt wel uit de enthousiaste reacties over het symposium welke werd georganiseerd op initiatief van Andy door het tienerwerk van Welwonen en het Stadsteam van Enkhuizen. 

Sportpas

Dit seizoen was het voor het eerst mogelijk om met de sportpas ook te zeilen, surfen of waterskiën. De sportpas in het algemeen blijkt een effectief middel om kinderen al op jonge leeftijd met verschillende sporten in aanraking te brengen en nu dus ook watersport.

Anti Discriminatie

Beleid om discriminatie tegen te gaan vinden we echt belangrijk. Goed dat er wordt geïnvesteerd in educatieve projecten maar zien we dat er ook een goede samenwerking zal ontstaan tussen de verschillende organisaties. We hebben een heel actieve stichting 4 en 5 mei anti discriminatie comité met activiteiten als een theatherstuk "As I left my fathers house" over integratie. Op initiatief van Movement of Colour werd een film gedraaid in De Drom "Wit is ook een kleur" over discriminatie. Verschillende organisaties, maar één doel!

Duurzaamheid en Milieu

Er is afgelopen jaren flink geïnvesteerd in communicatie op het gebied van milieu. Verschillende pilotprojecten, markt gesprekken en persoonlijke betrokkenheid van o.a. wethouder Wijnne maakte betrokkenheid en inzicht mogelijk. De noodzaak van ondergrondse containers blijft gehandhaafd en daar zal onverminderd vaart achter moeten blijven.

Het idee om oplaten plastic ballonnen verder tegen te gaan kwam van Enkhuizer inwoners tijdens onze marktactie over duurzaamheid. Ook biologisch afbreekbare ballonnen blijken een probleem in de natuur. Meerderheid van de raad ondersteunde de motie. Goede communicatie hierover vinden we belangrijk!

Dierenwelzijn

Wij hebben als gemeente vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld voor de dierenkliniek in Hoorn en de wethouder is er ook op werkbezoek geweest. Op onze vragen is er ook gewerkt aan een memo Dierenwelzijn om alle regels en voorstellen omtrent dierenwelzijn -nu verspreid over de APV en losse voorstellen- in een overzicht te verzamelen. Is het mogelijk om deze memo Dierenwelzijn verder uit te werken? Graag een reactie van het College.

Bruggen en walkant beschoeiing

Een groot deel van de bruggen zijn vervangen, opgeknapt of als overbodig beschouwd en verwijderd. Hier is in de afgelopen periode een stevige inhaalslag gemaakt en geeft een positief beeld in de wijken. Ongeacht de positieve ontwikkeling is er nog heel wat onderhoud te doen. Met name grote delen beschoeiingen zijn drastisch aan vervanging toe. Wij zijn een groot voorstander van een jaarlijks beheerplan met bijbehorende budgetten, destijds hebben wij met brede ondersteuning een motie hiertoe ingediend. Voor de Kadernota 2017 lag er het beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen 2016 - 2025 en konden we als raad vastleggen hoeveel er kan worden vrijgemaakt voor vervangingsinvesteringen. Dit jaar hebben we er helaas nog weinig overzicht in en graag willen we er voor de Programmabegroting 2018 wel inzicht in hebben.

Verder is er €25.000 opgenomen om onderzoek te doen naar nieuw aan te leggen boothellingen voor recreatievaart binnenwateren. Ons voorstel is om dit door student(en) uit te laten voeren als een afstudeeropdracht.

Havens

Door de unieke ligging van de stad scheiding IJsselmeer/Markermeer zijn onze havens druk bezocht door vele honderden mensen met zeil/schepen, jachten, sloepen, etc. Bestedingen en aanpassingen dienen weloverwogen te zijn en berekeningen gebaseerd op een terugverdienmodel. Het in balans houden van de nodige faciliteiten en gemakken met de daarbij behorende tarieven zijn de basis voor goed onderhouden en schone havens. Ook de nautische bedrijvigheid rond de havens vinden wij een meerwaarde (mooi overzicht op www.nautischenkhuizen.nl).

Onze wens gaat uit naar innovatieve duurzame maatregelen wat het milieu ten goede komt gecombineerd met het comfort voor de gebruiker. Walstroomvoorziening in plaats van generatoren vinden wij een goede ontwikkeling.

Enkhuizerzand

Veel besproken onderwerp Recreatieoord Enkhuizer Zand. Goed te zien dat er modellen gepresenteerd zijn zowel naar bestuur als inwoner. We kunnen constateren dat ze met enthousiasme ontvangen zijn. Toch zijn er altijd nog haken en ogen rondom start grote projecten. De haalbaarheid van het geheel onder de noemer “budgetneutraal” blijft een punt van aandacht. We verwachten dat het college erop toeziet dat uitwerking van aanrijroutes en verplaatsing van belanghebbende partijen goed verloopt.

Verkeersplan

Afgelopen tijd zijn er fietspaden aangelegd bij de Piet Smitstraat en Gerard Brandtweg en er is letterlijk getimmerd aan de weg. Graag zouden we ook een goed fietspad langs de Haling zien voor de veiligheid van de grote aantallen auto’s/fietsers.

Na start opknappen wegdek/wateroverlast Oosterdijk gaan we ervan uit dat laatste stuk ook verbeterd wordt

Een goed parkeerplan  wordt zorgvuldig opgebouwd. Evaluatie verkeersplan augustus 2016 geeft middels breed onderzoek duidelijk richting aan. Als resultaat op vele onderzoeken zien we uit naar verwezenlijking van veler wensen.

Rioleringsplan

Het voorgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) staat beschreven als de periode 2016-2021. Naar onze mening dient er een GRP 2018- 2022 te zijn, want 2016/17 zijn jaarlijks vastgesteld.

De noodzaak van goede infra, aangaande riolering en afwatering, en ook de scheiding van hemelwater en vuilwater is een goede zaak. Schoon water en gezuiverd water werkt mee aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Alleen baart het GRP zorgen gezien de lastenverhoging van meer dan 100%.  Met name de onzekerheden aangaande het financieel voorgestelde programma, maar ook een fors bedrag aan overheadkosten. Voorgestelde stijging van 5 to 12% per jaar voor inwoners vormen een problematiek aangaande gemeentelijke heffingen.

Hoge onkosten die ontstaan door inefficiënt beleid dienen opgelost te worden voor kostendekkend GRP alvorens de heffing te verhogen. We pleiten voor plan van aanpak gekoppeld aan gespecificeerde financiële onderbouwing wat verantwoord transparant inzicht geeft aangaande riolering/afwatering etc.  

Tot slot

We danken allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening.

Ondanks de wisseling van de wacht hebben we een dienende taak als overheid. Als College en Raad hebben we de verantwoordelijke taak het goede te zoeken voor welzijn en welvaart van onze inwoners en stad.

Speciaal willen we de vrijwilligers van de brandweer en Buurtbus noemen. We spreken onze dank uit aan de vele mensen die een geweldige inspanning leveren voor de samenleving in Enkhuizen.

Ook voor het laatste jaar van deze periode wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe op zijn of haar werk.

Namens de fractie ChristenUnie-SGP,

Theo de Geus.

Meer: