Bij de Begroting 2015

Beschouwingen bij de Begroting voor 2015

Beschouwingen bij de Programma begroting voor 2015

Inleiding

Het is voor ons met dankbaarheid te constateren dat wij in een mooie gemeente mogen wonen. Wij hebben de taak het bewaken en bewaren van ons erfgoed, onze monumenten maar ook alle inwoners van Enkhuizen en Oosterdijk. Dit erfgoed en deze inwoners vragen meer geld dan onze overheid beschikbaar stelt. Dus we kunnen niet doen wat wenselijk is, maar wij doen met de beschikbare middelen wat nodig is.

Wij zijn dankbaar voor het vele werk door wethouders en afdelingen voor de begroting. Opnieuw worden de lasten niet verhoogd (enkel met inflatiepercentage) wat in lijn is met ons voorstel al in 2012 om de 'Lokale lasten niet te verhogen' maar om als overheid minder uit te geven. Details staan trouwens op onze site.

Ook is er veel werk verzet afgelopen tijd in verband met de decentralisaties in de zorg en ook met de aanpak van achterstallig onderhoud van bruggen. Toch hebben wij ook wel zorgen.

Brede School en Hertenkamp

Het wordt aan alle kanten krapper, voor overheid en ook voor organisaties en dus worden projecten moeilijker als er kosten te verdelen zijn. We begrijpen de verschillende standpunten rondom de Brede School en het Hertenkamp. College, we vertrouwen erop dat er alles aan gedaan wordt om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden.

Decentralisaties en WMO

Vanuit onze levensovertuiging willen we goed zorgen voor de mensen die het moeilijk hebben. Maar door de decentralisaties zal ook onze gemeente moeten bezuinigen. Burgers zullen meer zelf moeten doen. Wel blijft voor ons duidelijk overeind, dat mensen die professionele zorg nodig hebben, deze ook moeten krijgen. 

Het is belangrijk dat steeds meer mantelzorgers de gemeente weten te vinden en goede ondersteuning krijgen. En Movisie, landelijk kennisinstituut, heeft een goed beeld geschetst van Buurthulp, meer helpende handen dichtbij huis , mogelijk kan hier nog meer op ingezet worden. Verder heeft de wethouder aangegeven, dat het mogelijk blijft om identiteitsgebonden zorg te ontvangen en daar zijn we blij mee.

En al jarenlang zijn vele kerken actief op de prestatievelden van de WMO en daarom sluiten we ons aan bij een mooie oproep van Movisie: Betrek de kerken meer bij de WMO!

Wij zijn dankbaar dat we op het gebied van WMO een deskundige wethouder hebben, juist in deze tijd. Onze gemeente heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de komende veranderingen en we hopen en verwachten dat dat volgend jaar ook zal mogen blijken.

Zorg en Woningen

Verruiming omtrent vergunningen zien we positief in. Zeker als het gaat om woningen die aangepast worden om zorg te verlenen.

En juist nu met de samenwerking in SED-verband moet men in overleg over een visie op geschikte woningbouwlocaties in deze regio, zodat groen niet onnodig volgebouwd wordt.

Bruggen en andere kapitaalsgoederen

De Christenunie-SGP is positief over het feit dat er veel aangepakt is op het gebied van bruggen, kades en beschoeiingen. Dat is in het verleden wel anders geweest! Toch zijn er ook haken en ogen in dit geheel. 

Jaren terug zijn er grote bedragen vrijgemaakt om achterstallig onderhoud bij te werken en daarnaast is de jaarlijkse storting vastgesteld op 9 ton om de Onderhoudsreserve structureel te vullen. Nu komt de bodem van de reserve in zicht. Tegelijk ligt er een Nota over het Onderhoud kapitaalsgoederen en duidelijk is dat er de komende jaren nog veel moet gebeuren!

We rekenen erop dat we met deze Nota en het te verwachten rapport van de Rekenkamer Commissie voor de Kadernota in juni meer inzicht hebben in de gegevens. Graag zouden we jaarlijks een "plan van aanpak" zien en wel voor de begroting van het volgende jaar.

Havens

We zien liever een goed onderhouden haven met de nodige faciliteiten dan een pronkstuk met een financieel zwaar voetblok.

Enkhuizerzand

Wat betreft het REZ hebben we nu een belangrijke beslissing genomen in de raad. W zijn wel een voorstander geweest om het gebied te ontwikkelen -als dat budgetneutraal kan- onder meer vanwege het opwaarderen van het strand inclusief oeverbescherming en daarnaast de te verwachten spin-off voor de Enkhuizer middenstand. Wij gaan ervanuit dat het traject nu gaat lopen van aanbesteding tot uitvoering en dat de wethouder tijdig de raad opzoekt als er veranderingen zijn in de situatie.

Openbaar Vervoer

In 2008 werd bus 150 richting Lelystad al opgeheven. We roepen het college op alles in het werk te stellen om lijn 138 te behouden. Dankzij enquete van SP blijkt: met betere rijtijden, meer klanten! En het mooist is een combinatie met een snelle bus over de Dijk ter verbinding van de trein vanuit Hoorn-Enkhuizen op de nieuwe trein Lelystad richting Zwolle.

Opknappen sportvoorzieningen

De nieuwe sportnota verwachten we in juni en we vinden het wel heel belangrijk dat met de sportverenigingen samen! de richting wordt bepaald voor verdere ontwikkelingen.

Slotwoord

Wij geloven dat waarden als vrijheid en leefbaarheid, verantwoordelijkheid en respect in de samenleving behouden kunnen blijven als wij uitgaan van de normen die de bijbel ons aangeeft. Vanuit die basis willen wij respectvol met eenieder omgaan en onze verantwoordelijkheid nemen, ook in de politiek.

Fractie ChristenUnie - SGP