Bij de Begroting 2017

Specifiek Financiële Beschouwingen 2017

Inleiding

Als ChristenUnie-SGP zijn we dankbaar voor een aantrekkende economie.

We zien hier echter dat 1 zwaluw helaas nog geen zomer maakt. Op dit moment hebben we nog steeds te maken met massaontslagen. Ook in Enkhuizen zijn er nog steeds mensen die ontslagen zijn en helaas nog geen nieuwe baan hebben gevonden. Toch zien we ook een heel aantal positieve zaken. Als we kijken naar de programmabegroting die nu voorligt mogen we heel dankbaar zijn.

De Bijbel geeft ons de opdracht om te genieten van de schepping maar ook de altijd geldende opdracht om te bouwen en te bewaren. Bouwen, zorgen voor onszelf maar ook voor de komende generatie. Zorgvuldig omgaan met de dieren. Een werkbezoek bij boer Klaver leerde ons dat bij optimale leefomstandigheden er bijna geen ziekten voorkomen en dat er dus ook bijna geen medicijnen nodig zijn. Daar is het bewijs geleverd dat goede zorg voor dieren het hoogste rendement oplevert.

Samenwerking SED

Langzamerhand vindt de samenwerking op ambtelijk gebied zijn weg en worden burgers ook weer teruggebeld, vernemen we om ons heen. Dat zijn positieve berichten. Wel bleek er afgelopen jaar onduidelijkheid over de begroting van het digitale netwerk in samenwerking met DeSom. We spreken de verwachting uit dat de taken en daarmee de begroting van de samenwerkende SED-gemeenten en DeSom nu strakker afgebakend zijn.

Financiën

Het Meerjarenperspectief laat een positief beeld zien voor de komende vier jaar. Een sluitende begroting maar toch wordt er veel werk verricht. Er is geld beschikbaar voor de Brede School en ook wordt er veel gedaan aan het onderhoud van onze openbare buitenruimte. Een deel wordt gefinancierd door middel van kapitaliseren. Pagina 77 van de programmabegroting laat zien dat we in de aflossing de aankomende jaren goed kunnen voorzien. Al met al kunnen we stellen dat de gemeente Enkhuizen er financieel positief voor staat op dit moment.  

WMO

Middels informatieavonden worden we regelmatig op de hoogte gehouden over de gang van zaken en daar bedanken we de afdeling voor. Het lijkt goed te gaan met de transities op het gebied van de WMO. Heel mooi vonden wij de samenwerking van organisaties en gemeente rondom het opknappen van het Hertenkamp. Men heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen voor een Runvest rondom het Groene Hart van Enkhuizen om zelf geld hiervoor op te brengen, prachtig!

Bij de Kadernota hebben we gevraagd om een overzicht van lopende rechtszaken in Enkhuizen. Onze hartelijke dank voor de raadsbrief die hierover is verstrekt. Vooral in 2015 en 2016 zien we een flinke toename als het gaat om het aantal rechtszaken die betrekking hebben op de WMO.

Vraag: Graag horen we van de wethouder wat hier de oorzaak van is?

Jongerenwerk

Al enige tijd zijn de raadsleden op uitnodiging van de welzijnswerker in gesprek met jongeren, onder meer over een Jongeren ontmoetings plek in de buitenwijken. Een heel mooi initiatief. Al valt het niet mee om wensen en ideeën meteen om te zetten in concrete plannen, het gesprek is er en dat vinden we waardevol!

Dierenwelzijn

We hebben als enige gemeente in West Friesland een portefeuillehouder voor dierenwelzijn. Dat is mooi, want vanuit het oogpunt van rentmeesterschap vinden wij dat we goed moeten zorgen voor onze dieren. Ook in Enkhuizen hebben veel dieren een plek zoals de vele huisdieren, maar ook de grote grazers in het Schootsveld, de zwanen in de grachten. Landelijk zijn er de nodige regels vastgesteld en ook plaatselijk ligt er beleid vast in de APV. Graag zouden we zien dat alle regelgeving maar ook activiteiten ten aanzien van dieren in Enkhuizen worden vastgelegd in een nota. Waar moet men in Gemeente Enkhuizen eigenlijk heen met gevonden en/of gewonde dieren? En wat wordt er gedaan aan educatie  van kinderen? Vanuit Kennisnet Groen is er mooi lesmateriaal kosteloos beschikbaar gesteld voor de basisscholen. Dat kunnen we via de Witte Schuur en scholen onder de aandacht brengen.

Vraag: Kan de wethouder een overzicht van activiteiten geven rondom dierenwelzijn en is er voldoende budget beschikbaar?

Duurzaamheid

Er worden mooie stappen in de richting van duurzaamheid gezet: er ligt een nota voor beleid en uitvoering, met de woningstichting worden jaren-70 woningen gerenoveerd. Via MEC De Witte Schuur leren kinderen over afval en recyclen en dit jaar over duurzame energie. Met zonnepanelen wordt nu duurzame energie opgewekt op het dak van de Zuiderkerk. Ook langs de nieuwe steigers in de Compagnieshaven zijn afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst, belangrijke initiatieven van Enkhuizers zelf.

Er wordt flink geïnvesteerd in de communicatie op het gebied van milieu. De wethouder heeft persoonlijk op de markt gestaan om mensen voor te bereiden op een rolemmer voor plastic. Ook is er een Afval Special geweest in de Drom om inwoners meer bewust te maken van het nut van afvalscheiding.  

Verkeersveiligheid

De laatste paar jaar is er heel wat gedaan aan de bevordering van de verkeersveiligheid in onze stad. Het is mooi om te lezen dat er budget beschikbaar is om de kruising van de Piet Smitstraat aan te pakken, wat ons betreft zo snel mogelijk aan de slag.

Wat betreft verkeersveiligheid nog enkele vragen: Veel mensen maken een wandeling in het zgn. Buurtbos en lopen daarna langs de weg terug richting Kadijken. In hoeverre is het mogelijk om hier een stoep aan te leggen? Ook staan er in Oosterdijk na regenval wel heel veel plassen op de weg. Is dit probleem bij het college bekend? En zo ja, wordt er al gewerkt aan een oplossing voor dit probleem?

Slotwoord

Veel onderwerpen passeren de revu, veel wisselingen vinden er plaats, veel mogelijkheden dienen zich aan maar ook problemen zullen ons helaas niet altijd bespaart blijven. Laten wij als raad en college samen het beste voor onze mooie stad zoeken. Wij mogen dat doen vanuit onze geloofsovertuiging: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit wensen wij ook het college, ambtenaren en onze mede raadsleden van harte toe.

Fractie ChristenUnie-SGP

Beschouwingenbij de Begroting 2017 van alle partijen en reactie van het college in Enkhuizen