Bij de Kadernota 2010

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2010

Inleiding

De kredietcrisis baart ons zorgen en dan nog het meest om de één miljard mensen die mee door deze wereldwijde crisis honger lijden, een stijging van honderd miljoen! Naast schrijnende gevolgen voor sommigen, is het voor velen van ons wennen dat de bomen voorlopig niet meer tot in de hemel groeien.
Wat ons als ChristenUnie in grote mate bezorgd doet zijn en niet zo’n beetje ook is de verwilder(iser)ing van de samenleving. ‘Weg met de tolerantie en verdraagzaamheid’ lijkt het als slogan te winnen van ‘hebt uw naaste lief als u zelf’. Wij als ChristenUnie vinden het van het allergrootste belang om in onze multi-culturele samenleving samen naar oplossingen te zoeken van problemen die er zeker zijn. Wij doen dat vanuit onze bijbelse opdracht, gelukkig zijn er velen met ons die weliswaar uit andere overwegingen, maar van harte de voornoemde verwilderisering te lijf willen gaan. En wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze strijd niet in Den Haag gevoerd moet worden, maar op elke willekeurige plek in Nederland, dus ook in Enkhuizen, bij u en ons in de straat.
Vandaar ook onze keuze in deze algemene beschouwingen om sociaal beleid en het beleid dat gericht is op onderlinge verbondenheid als hoogste te prioriteren.
 
Bij de gebruikelijke terugblik die beschouwingen nu eenmaal ook met zich brengen valt op dat er het afgelopen jaar in Enkhuizen veel tot stand is gekomen of bijna de finale heeft bereikt.
We noemen:
De Stadsvisie, bijna af en dat met een grote inbreng van onze burgers!
De ferme stap die gezet is met het parkeerbeleid.
Een Bonte Veer, die nu al niet meer weg te denken is.
Nog een paar nachtjes slapen en we hebben weer een Compagniesbrug.
We zijn bezig met een stevige aanpak van de problematiek rond Jeugd en Alcohol. We weten dat dit plan in grote delen van ons land met belangstelling gevolgd wordt. Mislukken zou niet alleen een ramp zijn voor onze eigen  jeugd, maar heeft gevolgen voor de rest van de jeugd in Nederland.
Ook het aannemen van de sportnota geeft aan dat we ambities hebben ten aanzien van de gezondheid van onze medemens. Wij zullen aandachtig volgen hoe u actief beleid voert ten aanzien van aangepast sporten.
Aan de Molenweg gaat een gezondheidszorgcentrum komen, mooie locatie in veel opzichten.
Zelfs een openbaar toilet kon in gebruik worden genomen!

Er zijn helaas ook zaken die nog steeds niet gerealiseerd zijn.
Het wijk- en buurtbeheer zit nog in een ontwikkelingsfase terwijl onze fractie popelt om tot een  brede uitvoering te komen.
Wij hebben het vandaag  niet over de lengtebeperking van vrachtwagens, maar wij verwachten zeer binnenkort dat onze motie uit 2006 uit gevoerd is, deelt u in ons optimisme?
Het voorstel om een Fair Trade gemeente te worden verloopt min of meer stroperig. Heel spoedig wil onze fractie hier een goed overwogen besluit over genomen zien, juist nu de honger in grote delen van de wereld in opmars is. In aansluiting daarop wil onze fractie dat Enkhuizen in al haar bouwplannen waar mogelijk, zich hard maakt om duurzaamheid voor te staan en energiebesparende maatregelen te stimuleren. Vaak verdienen maatregelen zich op termijn terug. We wachten met spanning de klimaatnota af.
Frappant is het dat de regiovisie van Gedeputeerde Staten over de gemeentelijk herindeling rechtstreeks naar de Tweede Kamer is gezonden, de visie is niet behandel door Provinciale Staten. Dit als gevolg van het aftreden van het college. Ons bereiken berichten uit de regio dat het laatste woord over de herindeling nog niet gezegd is. Onze gedachten hierover hebben de houdbaarheidsdatum nog niet overschreden, Andijk en Stedebroec dus. Collega’s wie gaat er met ons mee naar Den Haag om onze fracties daar te bereiken?    

 

Kadernota 2010

Ons is gevraagd om onze voorkeur aan te geven, omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Verder is ons gevraagd een mening te hebben over de gemeentelijke belastingtarieven en daarnaast zou er heroverweging van bestaand beleid kunnen plaatsvinden, waarbij wat betreft het nieuwe beleid al meegegeven wordt de 3 O’s als criterium toe te passen: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar (zelfs de spellingscontrole herkent dit woord niet als juist). 
Het dilemma is heel lastig. Welk gewenst beleid is nog net iets meer gewenst dan het andere?
Enerzijds willen wij de burger die in zwaarder weer komt ontzien, dus veel maatregelen ter ondersteuning. Anderzijds ook een impuls naar bedrijvigheid en ontwikkeling van de stad om de economie draaiende te houden.

Als je gaat sturen is het belangrijk dat er ook ruimtescheppende maatregelen getroffen worden. Een mogelijkheid om ruimte te creëren binnen het bestaande beleid ligt volgens onze fractie bij het werk aan de openbare buitenruimte. We hebben miljoenen in gedachten maar iets minder hoge bedragen zouden wellicht net wat meer ruimte kunnen scheppen voor ander gewenst beleid. Zolang de beheersplannen voor de openbare ruimte nog niet vastgesteld zijn, zou temporisering van kosten en werk te overwegen zijn. Let wel: we pleiten voor weloverwogen en weldoordacht uitstel en zeker niet voor afstel!
Andere mogelijkheden om ruimte te scheppen zouden toch gezocht moeten worden in de grootscheepse plannen inzake bijvoorbeeld de herinrichting van de Kaasmarkt en omgeving: Is er mogelijkheid tot versobering?
Onze fractie wil voortaan dat bij alle herinrichtingsplannen keuzes gemaakt kunnen worden tussen de esthetische, duurzame en financiële kanten van het geheel.

De prioriteit die het college aan de waterweken geeft is niet de onze, hoe stimulerend ze ook zijn voor het toerisme. 

Voor de ChristenUnie is onder bepaalde voorwaarden een milde lastenverzwaring bespreekbaar als ruimtescheppende maatregel, mits het kwijtscheldingprincipe overeind blijft en de burger de weg hiertoe weet in de voorkomende gevallen.

Prioriteiten

Heel concreet heeft onze fractie uit de lijst van nieuw beleid een paar punten aangestreept die  voor haar de hoogste prioriteit hebben:
*Baanbreker, zowel de structurele subsidie, als de bijdrage voor de herhuisvesting. Gelukkig is daar dekking voor vanuit de WMO reserve.
* Het wijk- buurtbeheer heeft voor ons een heel hoge prioriteit. Er is nu € 18.000 beschikbaar. Maar wij vermoeden dat er wellicht meer nodig is als er meer concrete plannen liggen. Ook voor alsdan willen we dat er voldoende geld beschikbaar is. Wij willen graag van de wethouder weten welke plannen waar en wanneer gestalte krijgen. Want na de startnotitie vorig jaar is het stil in de wijken, behalve hier en daar een ongewenste vandaal.
*Subsidie Bonte Veer. Evenals veel andere Enkhuizers zijn we content met de Bonte Veer.
Er is nog niet afgesproken hoe hoog de structurele subsidie gaat worden. De prioritering D  doet ons het ergste vrezen. Juist een centrum als de Bonte Veer vervult een belangrijke taak in de samenleving, oud en jong, gezond en ziek, medelander, Nederlander ontmoeten er elkaar. College deze kosten komen onvermijdelijk op ons af en weer zult u ons tegenkomen om te pleiten voor wijk- en buurtbeheer.
*De onlangs verhoogde subsidie aan de sportvelden wordt niet teruggedraaid.
*De Drommedaris is hoognodig aan een verbouwing toe. Het is niet voldoende om te kijken naar andere subsidiënten, ook de gemeente heeft als verhuurder de taak om te zorgen dat de hoognodige zaken opgeknapt worden. Een lekkend dak en gevaar op het gebied van de brandveiligheid zijn onacceptabel! Denkt u eens aan het reputatierisico van onze stad in geval van een onverhoopte calamiteit. Krijgen we na de stadsvisie een lange termijn beleid over onze monumenten voorgeschoteld?  College welke inspanning is er verricht om subsidie te genereren? We kunnen niet voor de zoveelste keer de problemen rond de Drom voor ons uitschuiven!
 
Als ChristenUnie hebben we er regelmatig op aangedrongen dat bij het inrichten en herinrichten van de openbare buitenruimte rolstoel en rollatorvriendelijke stoepen aangelegd worden. Toch moeten deze bestuurders nog te vaak uitwijken naar de rijbaan. Wij verwachten van u een maximale inspanning, telkens weer. Gelukkig is er op dit gebied ook al veel verbeterd.
Het valt ons op dat het aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten minimaal is. Heeft u plannen om bij gezondheids- en winkelcentra de hoeveelheid op te vijzelen?

Een niet benoemde ruimtegevende maatregel zou ook nog te vinden zijn in uw overleg met de kerken. Vrijwilligers daar en diaconieën zouden voor u in zware tijden wel eens voor aangename ontmoetingen kunnen zorgen, houdt daarom het contact intensief. 

Tot slot

Hoewel er managers nogal plots verdwenen zijn en daardoor de werkdruk bepaald niet afgenomen is binnen het ambtelijk apparaat, zijn er goede prestaties geleverd. Wij denken dan onder andere ook aan de vlotte afwerking van de vragenlijsten die we als Raad weten in te dienen bij Jaarrekening en Kadernota. Ook de welwillendheid om onze fractie te helpen bij het vergaren van informatie verdient een compliment. Onze welgemeende dank hiervoor.

Evenals in voorgaande jaren willen we van harte een woord van dank uitspreken aan allen die belangeloos hun liefde voor Enkhuizers en Enkhuizen in daden omgezet hebben!

Wij wensen een ieder Gods zegen toe, bij al uw werk.

 

Fractie ChristenUnie

Bekijk ook: