Bij de Begroting 2007

Beschouwingen in reactie op de Programmabegroting voor 2007

Bij de kadernota zijn de piketpalen geslagen, voor ons ligt nu de programmabegroting.

Inleiding
Het is een ambitieus programma, waarin voor ons belangrijke items gestalte gaan krijgen.
Veel plannen,veel werk aan de winkel.We noemen wijk- en buurtbeheer, een handhavingsprogramma, de invoering van de WMO. Daarnaast een nota armoedebeleid, verkeersmaatregelen, parkeerbeleid, digitalisering, we zijn dan nog verre van volledig. Op al deze gebieden gaat het college aan de slag, middels nota’s en daadwerkelijke activiteiten.
Voor de ChristenUnie reden genoeg om met spanning af te wachten en u op grote lijnen te steunen in uw voornemen.

Enkele opmerkingen
Na de beantwoording van de technische vragen blijven er slechts enkele opmerkingen over:

Openbaar vervoer
We zien graag uw bevindingen tegemoet over het eventueel gratis maken van het openbaar vervoer, sterker nog, we zullen een positieve uitkomst toejuichen.

Westfrisiaweg
De ChristenUnie staat positief tegenover het eventueel instellen van een reserve voor de verbetering van de Westfrisiaweg.

Vrachtwagens
In uw antwoord op vraag 89 is niet duidelijk wanneer de lengtebeperking van vrachtwagens voor de binnenstad gerealiseerd gaat worden, 2007 is onze uitdrukkelijke wens.

Schoolverzuim
Het bevreemdt onze partij dat er alleen een kwantitatieve doelstelling is om het luxe schoolverzuim terug te dringen met 5%, terwijl voor het andere schoolverzuim geen  kwantitatieve doelstelling is. Het vorige jaar was hier nog sprake van een terugdringing met 5%. Ook voor vroegtijdige schoolverlating zien wij graag een kwantitatieve doelstelling van 5%. Het uitvalspercentage ligt namelijk 3% boven het landelijk gemiddelde.

Openbare toiletten
In het kader van het project toerisme over water, is er sprake van het plaatsen van openbare toiletten, het is aan te bevelen zo’n voorziening ook te maken bij de te realiseren bewaakte fietsenstalling op het voormalig KPN-terrein. 

Rest ons om onze waardering uit te spreken aan een ieder die aan het tot stand komen van deze begroting heeft bijgedragen.
Ook dank aan allen die gezorgd hebben voor de beantwoording van al die vragen!

Fractie ChristenUnie