Bij de Kadernota 2007

Algemene Beschouwingen in reactie op de Kadernota voor 2007

Inleiding
Om aan te geven dat de bemensing van de ChristenUnie anders, maar de drijfveer gelijk is, hechten wij er aan deze beschouwingen met dezelfde woorden te beginnen als onze voorganger Theo de Geus. In zijn beschouwingen refereerde hij aan de bijbelwoorden uit 2 Petrus 3 vers 13, waarin staat dat wij als christenen vertrouwen op Gods belofte en uitzien naar ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont’. Dit laat onverlet dat de ChristenUnie ook op dit moment van harte meewerkt aan een rechtvaardiger wereld, waarbij onze fractie natuurlijk gefocust is op Enkhuizen. Een stad waar het goed wonen, werken en toeven hoort te zijn en waarin mensen omzien naar elkaar.

 

Kadernota 2007

I Afweging kaders
Vanaf volgend jaar kan er geen beroep meer gedaan worden op de algemene reserve. Dit betekent dat we de hand op de knip moeten houden, het ene doen en het andere laten. De piketpalen voor het debat zijn geslagen. Onze fractie kan daarmee uit de voeten, geen lastenverzwaring voor de burger. Onzekere voordelen als dividenduitkering verevenen met zekere nadelen uit het BTW-compensatiefonds lijkt ons een wijs plan. Overigens hopen wij juist hier wel op wat financiële ruimte. Daarnaast wordt er een nullijn aangehouden, prima! Het pijnpunt ligt bij het verdergaande achterstallig onderhoud, op dit punt komen we later terug.

II Projecten
Aankoop grond van de NS
Hier wordt in allerlei plannen rekening mee gehouden. Het wordt tijd om zelf stappen te ondernemen voor aankoop. Graag uw reactie.

Nachtstalling vrachtwagens
Goed plan, het bevordert de veiligheid in de rest van Enkhuizen. Bij het te plannen trapveldje Zwaluw-
weg staan regelmatig vrachtwagens geparkeerd, niet veilig dus.
.
II Beleidsgebieden
Onderhoud van openbare buitenruimte
Sommige wegen in de stad zien er niet meer uit. Fietsen op straat vraagt soms om een zekere handigheid, om de gaten in het wegdek te ontwijken, vooral in de buitenstad. Is er op dit gebied nog subsidie te verkrijgen? Het college spant zich in voor het verkrijgen van allerlei subsidies; ligt hier een uitdaging? Ditzelfde geldt dus ook voor de riolering ,met name in de wijk Oude Gouw loopt het spaak.
Al met al een bron van grote zorg!

GRP en de hoogte van de rioolrechten
Is het waar dat met ingang van 2007 de rioolrechten kostendekkend geheven worden? Hoe moeten wij dat zien met het uitgangspunt om geen extra lastenverhoging voor de burger te willen? We zouden de tarieven toch getrapt verhogen? Deze vraag hebben we eerder gesteld, maar dit wordt dus wel een politieke beslissing waarover we het nog graag willen hebben.

Havens
Het meer en meer verzelfstandigen van de havens - met een vinger in de pap van de gemeente - is een goede zaak. Tot nu toe is weinig inzichtelijk gemaakt wat deze toeristische tak aan de boom oplevert. Misschien dat het nu gaat lukken met een grotere mate van zelfstandigheid. Het lijkt dat er ieder jaar veel geld bij moet. Halen we ooit een voordeel uit deze toeristisch zeer belangrijke toegevoegde waarde van Enkhuizen?
Overigens, weet nog iemand aan deze tafel wat het bedrijfsverzamelgebouw Gependam is?
Wel graag een reactie over de stand van zaken.

III College-uitvoeringsprogramma
Voor een effectieve beschouwing zou het goed geweest zijn het uitgewerkte collegeprogramma ter beschikking te hebben gehad, anderzijds gaan we er nu vanuit dat het collegeprogramma nog bijgestuurd zal worden na deze politieke ronde. Dit is toch waar?

Verkeer
Twee punten: Onze fractie dringt aan op het snel invoeren van een gelimiteerde lengte van vrachtwagens in de binnenstad, bijvoorbeeld in 2007. Daarnaast is het instellen van 30 km-gebieden voor ons een prioriteit, dit moet zeker rondom scholen zo snel mogelijk gerealiseerd worden.

Toerisme
De plannen van de gemeente ten aanzien van het TPE zijn al ouder dan vandaag; vorig jaar stond in de programmabegroting nagenoeg dezelfde zinsnede, maar onze fractie begrijpt dat het nu ernst is! We blijven het volgen!

Armoede
De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en als gemeente moeten we adequaat hierop reageren. Daarentegen is het kopje ‘Armoede’ zo summier uitgewerkt dat wij ons zorgen maken Het stukje van een paar regels valt zowat weg tegen de achtergrond van de vele onderwerpen van economisch en toeristisch belang. En bij het bestaande beleid wordt naast gesubsidieerde arbeid en kinderopvang niet veel meer genoemd dan het beschikbaar stellen van formulieren op internet. Wel is er in de Begroting 2006 toegezegd dat halverwege 2006 een ‘evaluatie minimabeleid’ komt. Wij willen graag weten wanneer we deze evaluatie tegemoet kunnen zien.

Verder houdt de ChristenUnie zich aan de zinsnede uit het coalitieprogramma dat ook kerken betrokken worden bij het in beeld brengen van de omvang van de sociale problemen in onze gemeente. Juist kerken hebben vaak goed zicht op persoonlijke situaties en kunnen aangeven waar het krappe sokken is of spaak gaat lopen. Ook stellen wij het op prijs als het college over dit onderwerp contact legt met bijvoorbeeld de allochtone bevolking van Enkhuizen, met name ouderen.

Wijk en Buurtbeheer
Een samenleving waarin we omzien naar elkaar, respect hebben voor elkaar, een buurt waarin het veilig is voor jong en oud, dat willen we in Enkhuizen. Middelen om dit doel te bereiken zijn: goed lopende wijkraden samen met een goede handhaving. Het lijkt ons goed om dus zo snel mogelijk een dekkend geheel van wijkraden op te zetten in onze stad. We praten over een bedrag van ongeveer 24.000 Euro.
Wij hebben wel eens grotere bedragen langs zien komen, waarbij we meer twijfels hadden over het effect.

Handhaving
Handhaving heeft grote prioriteit. Het is duidelijk dat de invoering van de bestuurlijke boete op zich laat wachten aangezien het voorstel bij de Raad van State terecht is gekomen. Toch zullen we, om onze geloofwaardigheid niet in diskrediet te brengen, snel over moeten gaan op een vorm van handhaving. We moeten beseffen dat handhaven ons hoe dan ook geld zal kosten. We willen de handhaving zo snel mogelijk daadwerkelijk aanscherpen en zien dus de Startnotitie Integrale Handhaving graag tegemoet .Volgens onze fractie is dit nu een punt waar veel burgers op zitten te wachten, behalve misschien de veroorzakers van de overlast/ellende.

WMO
De ChristenUnie spreekt haar vertrouwen uit dat met dit belangrijke onderwerp zorgvuldig zal worden omgegaan. Sommigen zeggen dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel is, maar volgens onze fractie liggen er ook kansen. We kunnen straks vaak beter maatwerk leveren, ook zullen lijnen korter worden.
We zijn in de gelegenheid onze eigen prioriteiten vast te stellen.
Het is ook een goed moment om de samenwerking met allerlei organisaties die zich bezighouden met het maatschappelijk belang aan te scherpen.
De genomen insteek wat betreft de WMO zullen we op de voet volgen.
Kop op de WMO komt er aan, dat is ook een instelling!

Verder … 
De ChristenUnie wil het volgende onder de aandacht brengen: “Het Ministerie van Sociale Zaken trekt 25 miljoen euro extra uit om de hulpverlening aan mensen met hoge schulden te verbeteren.” Bron: NHD, 26-juni-06. Gaat het college hier ook actief op inzetten om aanspraak te maken op subsidie in verband met schuldhulpverlening?
Er zijn tot nu toe drie doorontwikkelde programma’s. Wanneer is het volgende aan de beurt? Onze voorkeur gaat ernaar uit om ‘Sociale voorzieningen en Werkgelegenheid’ verder uit te werken.

Dank
Wij spreken onze dank uit aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze nota. Wij danken allen die ook dit jaar hart hebben getoond voor Enkhuizen en haar inwoners.
Vrijwilligers op wat voor gebied dan ook, jullie zijn het cement van onze samenleving!
Vanaf deze plaats willen we iedereen die meedeed en doet aan ons verjaardagsfeest van harte bedanken, meer dan geweldig!

Rest de ChristenUnie u als bestuurders Gods zegen toe te wensen conform het randschrift op de Euro.


Fractie ChristenUnie