De laatste ton van de Drom

werkuitvdinsdag 05 juli 2016 22:44

Het voorstel ligt op tafel om de kosten destijds gemaakt door de aannemer voor extra verzwaring van het electriciteitsnetwerk te verdelen over de gemeente Enkhuizen en stichting de Drom, respectievelijk eigenaar en gebruiker van het eeuwenoude monument...

Situatieschets

Het electriciteitsnetwerk was al verzwaard maar de gebruiker stichting De Drom wilde destijds heel graag dat het electriciteitsnetwerk extra verzwaard zou worden omdat ze Tocat op het oog hadden als uitbater en zij alleen met een extra verzwaard netwerk wilden werken. Alleen de stichting had hier geen geld voor. Ook de gemeente wilde geen toestemming verlenen omdat het niet paste in de vaststellingsovereenkomst en dat extra geld zou kosten. En er lag nou eenmaal een motie vanuit 2012 dat het geen cent meer mocht kosten dan vastgesteld. Dus lang wachtte de aannemer op het antwoord en uiteindelijk is het werk wel uitgevoerd en nu ligt er dus een rekening van de aannemer. (Herstel: Er ligt niet zozeer een rekening maar een voorstel vanuit de gemeente om de kosten van dat werk te verdelen, red.)

Bijdrage in de raadsvergadering hierover

Tijdens de commissievergadering waren we er als fractie nog niet uit. Dit dossier heeft namelijk nogal wat haken en ogen. We hebben geprobeerd om voor ons zelf een zo helder mogelijk beeld te krijgen.

Uit de stukken die ter inzage hebben gelegen blijkt nergens dat de gemeente een handtekening heeft gezet om zodoende toestemming te verlenen tot de verzwaring van de elektriciteit. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder letterlijk het volgende gezegd: ‘Noch de gemeente, noch de stichting heeft opdracht gegeven voor de verzwaring. De stichting heeft haar eisen neergelegd bij de projectleider. Deze heeft gezegd dat hij gehouden is aan de vaststellingsovereenkomst. De aannemer heeft vervolgens zelf de afweging gemaakt, wat er zou gebeuren als hij de Drom zou opleveren met een elektrische installatie die onvoldoende was’. We begrijpen dan ook niet goed waarom optie 2 (waarin gesteld wordt dat de gemeente € 50.000,= en de stichting van de Drommedaris € 10.000,= betaalt), door het college als voorkeursscenario wordt gezien. Waarom betalen voor iets waar geen opdracht voor is gegeven?

Dit heeft ons doen besluiten om voor optie 1 te gaan. De aannemer betaalt. Dit lijkt in eerste instantie in strijd met de door ons vorig jaar ingediende motie waarin gesteld is dat: de aannemer in financiële zin niet de dupe mag worden van de door hem extra verrichte werkzaamheden voor de verzwaring van het elektranetwerk. Dit is echter niet het geval: Destijds gingen we er vanuit dat er een twistpunt lag tussen 2 partijen, namelijk de gemeente en de stichting. De gemeente gaf aan dat de stichting zou moeten betalen omdat zij opdracht zou hebben gegeven en vice versa. Beide partijen hebben verklaard geen opdracht te hebben gegeven voor het aanleggen van de verzwaring van de stroomvoorziening.

   
   

We hebben ook nog overwogen om voor optie 3 te gaan waarin de stichting van de Drom moet gaan betalen. Zij hebben namelijk baat bij de uitbreiding van de stroomcapaciteit. Wat ons echter tegenhoudt is het feit dat de stichting de opdracht niet heeft kunnen geven, omdat zij hier niet toe bevoegd was.  

We zijn dus uiteindelijk toch tot de keuze voor optie 1 gekomen omdat (zoals eerder genoemd) de wethouder heeft gezegd dat er geen opdracht is verstrekt, wat ons inziens ook overeenkomt met de informatie in het dossier. Zo trachten we een lijn te volgen op basis van wat er genoemd is door de desbetreffende wethouder (s) in verschillende commissie’s en raden en we hopen op deze manier recht te doen op basis van feiten in plaats van aannames.

Meer info

« Terug

Reacties op 'De laatste ton van de Drom'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.