Transitie van AWBZ naar WMO in Enkhuizen

awbz-wmo-decentralisatie2maandag 20 januari 2014 22:23

Vanavond in Commissie BOFS stond de overheveling van AWBZ vanuit het Rijk naar het gemeentelijke WMO-beleid ter discussie. Onze bijdrage hierover in de Commissie: "Het voelt een beetje onwerkelijk om een regionaal beleidskader voor Enkhuizen te bespreken, terwijl ...

de collectiviteit van de gemeenten net vorige week “nee” heeft gezegd tegen de wijze waarop de overdracht nu door de regering wordt “aangeboden” aan de gemeenten, zie 'VNG wijst decentralisatieplannen zorg af.'

De in het beleidskader opgenomen uitgangspunten, het beoogde effect en de wijze van organiseren lijken logisch. Maar wel 'high level' en vol van veronderstellingen, verwachtingen, maar ook risico’s. En dat kan ook haast niet anders, als je ziet wat er op de gemeenten af komt en de wijze waarop en de timing waarmee de regering te werk gaat. Beschamend vinden wij het, om dergelijke groteske veranderingen op deze wijze bij de gemeenten te parkeren!!

Maar goed, vanuit de gemeente bezien is het een fact of life, ofwel, gezien de deadlines moeten we er wel alvast mee aan de slag, anders is er straks niets geregeld voor deze tak van WMO in Enkhuizen. Daarom zouden nu wel graag een aantal zaken aan de portefeuillehouder willen voorleggen:

1. Bij uitgangspunt 3b namelijk "sluitende financieringssystemen en beschikbare budget zijn leidend" is vermeld dat 'pijnlijke keuzes hoe dan ook niet zijn te vermijden'. In het beleidskader is hier verder niets over uitgewerkt. Wat kan de portefeuillehouder hierover al vertellen? Wat zijn voor het college denkrichtingen en no go areas ten aanzien van die pijnlijke keuzes?

2. In  de risicoparagraaf is vermeld dat wanneer het budget niet afdoende is, de kans ontstaat op wachtlijsten ofwel op budgetoverschrijding.
Waarom is budgetoverschrijding als risico genoemd als bovengenoemd uitgangspunt stelt dat beschikbare budgetten leidend zijn?
En: als we nog jaar overhouden aan het eind van het budget, waar denkt het college dan aan: wachtlijsten of budgetoverschrijdingen?

3. In de risicoparagraaf is tevens vermeld dat medewerking van de zorgverleners essentieel is om efficienter te kunnen werken dan op dit moment via de AWBZ.
Hoe luiden de afspraken hierover met de zorgverleners en hoe kan dit worden afgedwongen?

4. Vorig jaar heeft het college in de kadernota aangegeven dat het minimabeleid en de houdbaarheid ervan zou worden bezien als de decentralisaties in het sociaal domein zouden worden uitgewerkt. Dat moment lijkt nu te zijn aangebroken. Wordt dit aspect meegenomen naar de komende kadernota toe? In de nu voorliggende stukken is er geen vermelding over te vinden. (Hierover kreeg onze fractie een toezegging van de wethouder, dat dit uitgewerkt zal worden voor de kadernota.)

5. Een reactie van de Wmo-raad ontbreekt. (De reden daarvan is volgens de wethouder, dat het commentaar al is verwerkt. Dat is mooi, al blijft het interessant om te zien wat wel en wat eventueel niet zou zijn verwerkt.)

Fractie ChristenUnie-SGP

Meer over:

« Terug

Reacties op 'Transitie van AWBZ naar WMO in Enkhuizen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.