Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2018

verkijkenwoensdag 12 juli 2017 20:00

Hoe staat het ervoor in Enkhuizen als we alvast vooruit kijken naar de begroting voor het komende jaar?
Nu vanavond staat de Kadernota 2018 centraal en zullen de fracties hun reactie op de kadernota geven in de vorm van beschouwingen...

Complete versie van onze Algemene Beschouwingen vind u hier

Hier vind u de Kadernota 2018 voor Enkhuizen welke op tafel ligt in de raadsvergadering 11 en 12 juli, deze kunt u ook terugluisteren via de site. Onze bijdrage hiervoor:

In diverse landen in Europa is het onrustig door aanslagen gepleegd door IS aanhangers. Daarnaast is er een verschrikkelijke oorlog in het Midden Oosten en nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht door armoede, hongersnood of oorlogsgeweld. Als je het zo bekijkt, leven we in Nederland in betrekkelijke rust en vrede, er is herstel na de economische crisis en de werkloosheid daalt. Toch blijft de voedselbank, Schuldhulpmaatje en dergelijke noodzakelijk voor de velen die op het minimum zitten. We willen als ChristenUnie -SGP vanuit onze Bijbelse opdracht een schild zijn voor alle inwoners en juist ook voor hen die een steun in de rug nodig hebben..

Dank aan oude College die een positieve jaarrekening en een sluitende begroting achterliet. Helaas zien we nu een gat van bijna een half miljoen, wat niet aan hen is toe te schrijven. Het wegsturen van wethouder(s) op niet correcte wijze met alle gevolgen van dien is voor ons democratisch onwaardig.

Samenwerking Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)

In maart 2017 lag er een amendenemt op de Kadernota 2018 van de SED-organisatie: "Zodra er een concreet plan ligt maken we geld vrij". Het amendement werd opgesteld na overleg met de drie Raden op initiatief van Pieter Heijkamp namens onze partij en vond brede ondersteuning, waarvoor dank. Wij verwachten dat men adequaat handelt om SED organisatie verder op de rit te krijgen.

Financiën

Het meerjarenperspectief gaf een positief beeld voor de komende vier jaar. Na wisseling van de wacht is er meteen een negatief saldo van bijna €500.000. Veel posten worden opgenomen als autonome mutatie, ook de SED met grote posten, dus wij vragen ons af of dit echt niet voorkomen had kunnen worden?

Ondernemersfonds 2.0

Een mooi initiatief van de ondernemers werd unaniem ondersteund door de Raad met een motie in december 2016. Wij vinden dat het ondernemersfonds 2.0 in de Kadernota thuishoort, vooruitlopend op de aanpassing van belastingnota 2018 en om de vaart erin te houden.

WMO

Dank voor het op de hoogte houden middels regelmatige informatieavonden. En over het Hertenkamp: er wordt bij de nieuwbouw rekening gehouden met bezoek van mindervaliden, heel mooi. Wel hebben we een voorstel om de bereikbaarheid van ‘t Hertenkamp te verbeteren met een verhard pad (bijv. schelpenpad zoals het Noorderbolwerk).

Rioleringsplan

We hebben zorgen over de voorgestelde lastenverhoging en we pleiten daarom voor een plan van aanpak gekoppeld aan gespecificeerde financiële onderbouwing. Graag willen we meer inzicht in de hoge onkosten!

Verder investeren we graag op Tienerwerk en vinden we beleid tegen discriminatie belangrijk. We hebben vragen over de aanpak van bruggen en beschoeiingen en ook Dierenwelzijn. Verder hebben we punten van aandacht over Duurzaamheid en Milieu, Verkeersplan, Havens en Enkhuizerzand. U kunt het teruglezen op onze site, graag ook reactie van het college hierop.

Tot slot danken we allen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Kadernota en jaarrekening. Als Raad en als nieuw College hebben we de verantwoordelijke taak het goede te zoeken voor welzijn en welvaart van onze inwoners en stad. We spreken onze dank uit aan vrijwilligers van de brandweer en Buurtbus en vele mensen meer, die een geweldige inspanning leveren voor de samenleving in Enkhuizen. Ook voor het laatste jaar van deze periode wensen we iedereen Gods onmisbare zegen toe op zijn of haar werk.

Namens de fractie ChristenUnie-SGP,

Theo de Geus.

Meer:

« Terug

Reacties op 'Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.