Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2017

verkijkenwoensdag 06 juli 2016 20:37

Hoe staat het ervoor in Enkhuizen als we alvast vooruit kijken naar de begroting voor het komende jaar?
Nu vanavond staat de Kadernota 2017 centraal en zullen de fracties hun reactie op de kadernota geven in de vorm van beschouwingen...

Complete versie van de Algemene Beschouwingen vind u hier

De wereld om ons heen is erg onrustig. Ook in Europa worden we vaker geconfronteerd met aanslagen en wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging. Daarnaast is er veel onrust op de financiële markten en wat zullen de gevolgen zijn van de zogenaamde Brexit? In alle onrust die er is in de wereld door oorlog en onrecht zijn we dankbaar te mogen weten dat er een God is in de hemel, die alles regeert, Hij heeft alles in Zijn hand. Wel heeft Hij ons als mensen de taak gegeven om verantwoord om te gaan met wat ons gegeven is.

Er is dit jaar opnieuw veel wat er op ons af komt, maar wij willen ons graag inzetten - samen met betrokken burgers op welk vlak dan ook - voor onze mensen en onze mooie stad Enkhuizen.

   
 Wegwijzer, Bron: tvissershuis.nl  

Enkele onderwerpen willen we voor het voetlicht brengen:

•Zoals geschetst in de kadernota is het beeld op het gebied van financiën, de lasten voor burgers hoeven gelukkig dit jaar opnieuw niet verder omhoog dan de inflatie. Er wordt ondertussen wel geïnvesteerd  in sociaal beleid, onderhoud van de stad en meer.

•De gemeente Enkhuizen is ambtelijk samen gegaan met Stede Broec en Drechterland; de SED-organisatie. Dit is een moeizaam proces gebleken. Vraag: Mogen we ervan uitgaan dat het komend jaar het zo verbeterd wordt, dat bijvoorbeeld onze burgers echt weer teruggebeld worden als dat beloofd is?

Lange tijd zijn we reeds betrokken  in een rechtszaak rondom het SMC, graag zouden we meer inzicht hebben in de positie van gemeente Enkhuizen ook op dit terrein. Vraag: Is het mogelijk dat we voor de komende programmabegroting inzicht krijgen in het aantal rechtszaken waarin de gemeente is betrokken?

•De decentralisaties op het sociale domein lijken ook dit jaar goed te zijn gegaan in Enkhuizen. Alleen hebben we nu wel een hele ruime WMO-reserve. Vraag: Blijft er nu niet teveel geld op de plank liggen welke eigenlijk ingezet moet worden voor de mensen die het nodig hebben?

•We zijn positief over het Onderhoud van onze stad. Onder meer rondom de Molenweg en Gerard Brandtweg is de situatie verbeterd voor fietsers en voetgangers, alleen bij de Piet Smitsstraat vragen we ons af of de snelheid van auto’s van en naar de dijk wel voldoende wordt afgeremd. Vraag: Wordt deze situatie onderkend vragen wij ons af? En zo ja wordt  er al nagedacht over een oplossing?

   
 Jazz festival in Enkhuizen  

•Naast het onderhoud van kapitaalgoederen vinden we de controle op de uitvoering heel belangrijk. Want wat als na jaren de kwaliteit van beschoeiingen onder de maat blijkt of nieuwe aanplant doodgaat zoals werd geconstateerd in Kadijken? Vraag: Worden er na uitvoering van werkzaamheden op structurele basis controles uitgevoerd door de afdeling?

•Afgelopen jaar is Rabobank West-Friesland van start gegaan met een project 'Stimulering Stad Enkhuizen' en heeft allerlei partijen hierin betrokken. We zijn dankbaar voor dit initiatief.

•Wij willen onze waardering uitspreken voor de jongerenwerker, die er alles aan doet om het alcohol- en drugsgebruik bespreekbaar te maken en zijn best doet om raad en jongeren met elkaar in gesprek te brengen.

   
 Buurtbus, www.buurtbuswase.nl  

•Speciaal willen we onze dank uitspreken aan zoveel mensen die een geweldige inspanning hebben geleverd om openbaar vervoer met de Buurtbus mogelijk te maken.

Dank

Wij mogen ons werk doen met plezier maar weten ons ook afhankelijk van onze Schepper. Wij willen onze dank uitspreken aan college, ambtenaren en ook betrokken burgers op allerlei terrein, dank voor jullie inzet en bijdrage voor Enkhuizen. Ook voor deze nieuwe periode wensen wij iedereen vanuit onze levensovertuiging Gods onmisbare zegen toe bij zijn of haar werk.

Meer info:

« Terug

Reacties op 'Beschouwingen bij de Kadernota; vooruitblik naar 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.